ASTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-19 godz. 13:19:54
Numer KRS: 0000336131
Numer REGON: 100740283
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu8Data dokonania wpisu2012-11-06
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/21294/12/787]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTONA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2009-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica LODOWA nr domu 91 kod pocztowy 93-232 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2009-09-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 10.03.2009 R., NOTARIUSZ ANDRZEJ GRUSZKA, KANCELARIA NOTARIALNA W TUSZYNIE, REPERTORIUM A NR 978/2009.2009-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firma„OSKALD” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON4728663952009-09-10 do dziś
4. Numer KRS0000154922 2009-09-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 200 000,00 ZŁOTYCH2009-09-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-09-10 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOSKALDOWICZ2012-04-17 do dziś
2. ImionaJOANNA LILIANA2012-04-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-04-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały16.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 800.000 ZŁOTYCH2012-11-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-04-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego1000000,00 ZŁ2012-04-17 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1200000,00 ZŁ2009-09-10 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU-SAMODZIELNIE, BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.2009-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRZEŻNICKI2010-04-14 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW FELIKS2010-04-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2010-04-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-04-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2010-04-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy113 91 DZIANINY METRAŻOWE2009-09-10 do dziś
269 20 USŁUGI RACHUNKOWO-KSIĘGOWE I W ZAKRESIE AUDYTU, USŁUGI DORADZTWA PODATKOWEGO2009-09-10 do dziś
373 11 MARKETING BEZPOŚREDNI I REKLAMA BEZPOŚREDNIA2009-09-10 do dziś
473 11 USŁUGI REKLAMOWE ŚWIADCZONE PRZEZ AGENCJE REKLAMOWE2009-09-10 do dziś
573 20 USŁUGI BADANIA RYNKU I OPINII PUBLICZNYCH2009-09-10 do dziś
677 11 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK, BEZ, KIEROWCÓW2009-09-10 do dziś
777 12 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH (Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI) BEZ KIEROWCÓW2009-09-10 do dziś
877 39 WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANYCH, BEZ OBSŁUGI2009-09-10 do dziś
982 11 USŁUGI ZWIĄZANE Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2009-09-10 do dziś
1068 20 WYNAJEM I USŁUGI ZARZĄDZANIA NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-09-10 do dziś
1168 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-09-10 do dziś
1213 92 GOTOWE WYROBY TEKSTYLNE2009-09-10 do dziś
1313 99 WYROBY TEKSTYLNE GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-10 do dziś
1445 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-09-10 do dziś
1546 90 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-09-10 do dziś
1647 00 SPRZEDAŻ DETALICZNA Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-09-10 do dziś
1749 41 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-09-10 do dziś
1852 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-09-10 do dziś
1964 99 POZOSTAŁE USŁUGI FINANSOWE (Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH) GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.08.2010 okres 10.09.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-07 do dziś
2data złożenia 16.07.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-25 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.09.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-07 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-25 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.09.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-07 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-09-25 do dziś
301.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-12-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów