BPS INVEST UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000336114
Numer REGON: 301208615
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-10
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2022-05-06
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/11895/22/788]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-10 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301208615 NIP 78316652372011-05-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPS INVEST UNION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-09-10 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica STARY RYNEK nr domu 25 nr lokalu 29 kod pocztowy 61-772 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2011-05-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 11 SIERPNIA 2009 R., SPORZĄDZONY PRZEZ DANUTĘ KOBIŃSKĄ, NOTARIUSZA W POZNANIU, UL. 23 LUTEGO 36/5, 61-744 POZNAŃ, REP.A NR 2728/20092009-09-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPORNY2011-05-24 do dziś
2. ImionaCZESŁAW WALDEMAR2011-05-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2022-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPORNY2022-05-06 do dziś
2. ImionaIWONA ISMINA2022-05-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-05-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000 ZŁ2022-05-06 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2022-05-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuREPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA2009-09-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSPORNY2009-09-10 do dziś
2. ImionaIWONA2009-09-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymVICE-PREZES ZARZĄDU2009-09-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPARZY2021-08-18 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2021-08-18 do dziś
3. Numer PESEL***********2021-08-18 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2021-08-18 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-09-10 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-09-10 do dziś
355 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-09-10 do dziś
456 10 B RUCHOME PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-09-10 do dziś
556 21 Z PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING)2009-09-10 do dziś
656 29 Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA2009-09-10 do dziś
756 30 Z PRZYGOTOWYWANIE I PODAWANIE NAPOJÓW2009-09-10 do dziś
890 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2009-09-10 do dziś
993 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-09-10 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-11-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 23.12.2015 okres OD 10.09.2009 DO 31.12.20092016-01-22 do dziś
2data złożenia 23.12.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-22 do dziś
3data złożenia 23.12.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-22 do dziś
4data złożenia 23.12.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-22 do dziś
5data złożenia 23.12.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-22 do dziś
6data złożenia 23.12.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
7data złożenia 07.11.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
8data złożenia 28.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
9data złożenia 21.12.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-21 do dziś
10data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11data złożenia 23.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
12data złożenia 11.08.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 10.09.2009 DO 31.12.20092016-01-22 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-22 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-22 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-21 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-08-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 10.09.2009 DO 31.12.20092016-01-22 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-01-22 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-01-22 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-01-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-01-22 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-01-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-15 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-01 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-12-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów