„ARTDECKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000336002
Numer REGON: 060521933
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2021-02-20
Sygnatura akt[RDF/277480/21/437]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTDECKOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”2009-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat M. LUBLIN gmina M. LUBLIN miejscowość LUBLIN2009-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość LUBLIN ulica WILHELMA ORLIKA RUCKEMANA nr domu 4 nr lokalu 18 kod pocztowy 20-244 poczta LUBLIN kraj POLSKA 2009-08-31 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.07.2009 R. NOTARIUSZ ROBERT FRONC KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY ULICY SPOKOJNEJ 17/15, REPERTORIUM A NR 2977/092009-08-31 do dziś
215.05.2017 R. NOTARIUSZ ROBERT FRONC Z KANCELARII NOTARIALNEJ W LUBLINIE PRZY ULICY SPOKOJNEJ 17/15, 20-066 LUBLIN, REPERTORIUM A NR 2172/2017 - UCHYLONO TEKST DOTYCHCZASOWEGO AKTU I NADANO NOWY TEKST JEDNOLITY.2017-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAK2009-08-31 do dziś
2. ImionaROBERT STANISŁAW2009-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500 ZŁ2015-12-18 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2015-12-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAK2017-05-29 do dziś
2. ImionaOLGA2017-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały24 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.000,00 ZŁ2017-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUDA2017-05-29 do dziś
2. ImionaRAFAŁ WOJCIECH2017-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-05-29 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ2017-05-29 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-05-29 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego112000,00 ZŁ2017-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, ŁĄCZNIE DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBIELAK2009-08-31 do dziś
2. ImionaROBERT STANISŁAW2009-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2009-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2009-08-31 do dziś
212 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-08-31 do dziś
313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-08-31 do dziś
402 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2009-08-31 do dziś
503 RYBACTWO2009-08-31 do dziś
605 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2009-08-31 do dziś
708 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-08-31 do dziś
809 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-08-31 do dziś
910 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-08-31 do dziś
1077 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2015-12-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-05-19 do dziś
2data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-19 do dziś
3data złożenia 13.04.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-19 do dziś
4data złożenia 24.11.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
5data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-26 do dziś
6data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-09-26 do dziś
7data złożenia 26.09.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-26 do dziś
8data złożenia 17.02.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182021-02-17 do dziś
9data złożenia 17.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
10data złożenia 17.02.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-17 do dziś
11data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20182021-02-20 do dziś
12data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-20 do dziś
13data złożenia 20.02.2021 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-20 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-05-19 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-19 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-26 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20182021-02-17 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-02-17 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172021-02-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-05-19 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-05-19 do dziś
3OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-05-19 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-12-18 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-05-23 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-09-26 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-09-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów