„DOANH NGUYET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-13 godz. 11:04:37
Numer KRS: 0000335991
Numer REGON: 141982028
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu7Data dokonania wpisu2018-05-09
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/12347/18/568]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141982028 NIP 12311919862010-02-26 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„DOANH NGUYET” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2009-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2018-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DNIA 02.07.2009 R., KANCELARIA NOTARIALNA RYSZARD DOMŻAŁ NOTARIUSZ, 05-090 RASZYN, UL. AL.KRAKOWSKA 29, REPERTORIUM A NR 5977/20092009-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPHAM MANH2009-08-31 do dziś
2. ImionaCUONG2009-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000, - (PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2009-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGO2014-08-28 do dziś
2. ImionaVAN THIEN2014-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 45.000 ZŁOTYCH2014-08-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2014-08-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNGO2014-08-28 do dziś
2. ImionaVAN THIEN2014-08-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2014-08-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-31 do dziś
247 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-31 do dziś
349 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-08-31 do dziś
452 10 MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW2009-08-31 do dziś
556 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 01-01-2011 DO 31-12-20112012-08-02 do dziś
2data złożenia 01.08.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
3data złożenia 07.08.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101-01-2011 DO 31-12-20112012-08-02 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101-01-2011 DO 31-12-20112012-08-02 do dziś
201.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-08-13 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów