BORN FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000335988
Numer REGON: 200296419
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-31
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-08-10
Sygnatura akt[RDF/232186/20/40]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBORN FREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODLASKIE powiat M. BIAŁYSTOK gmina M. BIAŁYSTOK miejscowość BIAŁYSTOK2009-08-31 do dziś
2. Adresmiejscowość BIAŁYSTOK ulica MICKIEWICZA nr domu 80/2 kod pocztowy 15-287 poczta BIAŁYSTOK kraj POLSKA 2013-07-16 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki121.07.2009 R. W KN JAROSŁAWA ZDASIUKA W BIAŁYMSTOKU, REP. A NR 615/2009 ZAWIĄZANO SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-31 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISWAS2009-08-31 do dziś
2. ImionaJOYDAB2009-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2009-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-08-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaYADAV2009-08-31 do dziś
2. ImionaAMIT KUMAR2009-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.000 (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY) ZŁOTYCH2009-08-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-08-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2009-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaYADAV2009-08-31 do dziś
2. ImionaAMIT KUMAR2009-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBISWAS2009-08-31 do dziś
2. ImionaJOYDAB2009-08-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-08-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy103 RYBACTWO2009-08-31 do dziś
222 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2009-08-31 do dziś
323 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2009-08-31 do dziś
424 PRODUKCJA METALI2009-08-31 do dziś
525 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-08-31 do dziś
626 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-08-31 do dziś
727 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-08-31 do dziś
828 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-31 do dziś
929 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-31 do dziś
1030 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-08-31 do dziś
1131 PRODUKCJA MEBLI2009-08-31 do dziś
1210 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-08-31 do dziś
1332 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2009-08-31 do dziś
1433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-08-31 do dziś
1545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-08-31 do dziś
1646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-31 do dziś
1747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-31 do dziś
1849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-08-31 do dziś
1950 TRANSPORT WODNY2009-08-31 do dziś
2052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-08-31 do dziś
2155 ZAKWATEROWANIE2009-08-31 do dziś
2256 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-08-31 do dziś
2311 PRODUKCJA NAPOJÓW2009-08-31 do dziś
2458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-08-31 do dziś
2578 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2009-08-31 do dziś
2679 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-08-31 do dziś
2785 EDUKACJA2009-08-31 do dziś
2890 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2009-08-31 do dziś
2991 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2009-08-31 do dziś
3093 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-08-31 do dziś
3195 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-08-31 do dziś
3296 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-08-31 do dziś
3313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-08-31 do dziś
3414 PRODUKCJA ODZIEŻY2009-08-31 do dziś
3515 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2009-08-31 do dziś
3616 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-08-31 do dziś
3718 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-08-31 do dziś
3820 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.07.2010 okres 01.09.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
2data złożenia 23.08.2011 okres 2010 ROK2011-08-26 do dziś
3data złożenia 05.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-14 do dziś
4data złożenia 03.07.2013 okres 2012 ROK2013-07-16 do dziś
5data złożenia 25.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
6data złożenia 09.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
7data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
8data złożenia 24.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
9data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-18 do dziś
10data złożenia 17.04.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-18 do dziś
11data złożenia 10.08.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.09.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
22010 ROK2011-08-26 do dziś
32011 ROK2012-06-14 do dziś
42012 ROK2013-07-16 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-18 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.09.2009-31.12.20092010-07-29 do dziś
22010 ROK2011-08-26 do dziś
32011 ROK2012-06-14 do dziś
42012 ROK2013-07-16 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-14 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-24 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-11 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-18 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-04-18 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-08-10 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów