„KRIEGER FUNDATION” SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000335924
Numer REGON: 141920027
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2013-08-29
Ostatni wpis Nr wpisu5Data dokonania wpisu2013-08-29
Sygnatura akt[LD.XX NS-REJ.KRS/17227/13/165]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2009-08-31 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141920027 NIP 70102033522011-03-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„KRIEGER FUNDATION” SPÓŁKA AKCYJNA2009-08-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŁÓDZKIE powiat M. ŁÓDŹ gmina M. ŁÓDŹ miejscowość ŁÓDŹ2011-03-21 do dziś
2. Adresmiejscowość ŁÓDŹ ulica DREWNOWSKA nr domu 48 kod pocztowy 91-022 poczta ŁÓDŹ kraj POLSKA 2011-03-21 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.07.2009 R. NOTARIUSZ ANNA SOTA, W KANCELARII NOTARIALNEJ SPÓŁKA CYWILNA KRZYSZTOF KRUSZEWSKI-NOTARIUSZ, ANNA SOTA-NOTARIUSZ W WARSZAWIE (00-028) PRZY UL. BRACKIEJ 20/17, REPERTOIRUM A NR 15320/20092009-08-31 do dziś
223.02.2011 R., REP. A NR 2296/11, NOTARIUSZ ARTUR STRZĘPEK, ZMIENIONO § 2 STATUTU SPÓŁKI.2011-03-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-31 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2009-08-31 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?TAK2009-08-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAMAD2011-03-21 do dziś
2. ImionaFARIS IBRAHIM ABOU2011-03-21 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2011-03-21 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-08-31 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji10002009-08-31 do dziś
4. Wartość nominalna akcji100,00 ZŁ2009-08-31 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego25000,00 ZŁ2009-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2009-08-31 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii10002009-08-31 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-08-31 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2009-08-31 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI I SKŁADANIA PODPISÓW UPOWAŻNIENI SĄ: -PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT.2009-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIOTROWSKI2011-03-21 do dziś
2. ImionaMARCIN2011-03-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-03-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-03-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-08-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoHARB2012-08-21 do dziś
2. ImionaANTONINE2012-08-21 do dziś
21. NazwiskoHAMAD2011-03-21 do dziś
2. ImionaFARIS IBRAHIM ABOU2011-03-21 do dziś
31. NazwiskoKANDALAFT2012-08-21 do dziś
2. ImionaFIRAS2012-08-21 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-08-31 do dziś
273 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-08-31 do dziś
373 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-08-31 do dziś
464 20 Z DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-08-31 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-08-31 do dziś
647 79 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYWANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-31 do dziś
768 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-31 do dziś
868 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-31 do dziś
968 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-08-31 do dziś
1068 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2009-08-31 do dziś
1181 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-08-31 do dziś
1273 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-08-31 do dziś
1373 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-08-31 do dziś
1473 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-08-31 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.03.2011 okres 16.07.2009-31.12.20102011-03-21 do dziś
2data złożenia 25.06.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
3data złożenia 12.07.2013 okres 01.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-29 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta101.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
201.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-29 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego116.07.2009-31.12.20102011-03-21 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
301.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-29 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu116.07.2009-31.12.20102011-03-21 do dziś
201.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-08-21 do dziś
301.01.2012R.-31.12.2012R.2013-08-29 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów