AQUAGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI

Stan na dzień 2024-05-27 godz. 10:19:56
Numer KRS: 0000335756
Numer REGON: 301075999
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-28
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2023-08-31
Sygnatura akt[RDF/560005/23/739]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-28 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301075999 NIP 77731059402014-02-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAQUAGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI2015-04-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-28 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ2009-08-28 do dziś
2. Adresmiejscowość SWARZĘDZ ulica OS. E.RACZYŃSKIEGO nr domu 1/4 kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2009-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuAQUAGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ W SWARZĘDZU2012-05-24 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina SWARZĘDZ miejscowość SWARZĘDZ2012-05-24 do dziś
3. Adresmiejscowość SWARZĘDZ ulica JAKUBA PRZYBYLSKIEGO nr domu 8 kod pocztowy 62-020 poczta SWARZĘDZ kraj POLSKA 2012-05-24 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110.04.2009 R., KANCELARIA NOTARIALNA EWA HORLA-NITKA NOTARIUSZ, 62-020 SWARZĘDZ UL. WRZESIŃSKA 31/1, REPERTORIUM A NUMER 981/2009.2009-08-28 do dziś
230.09.2010 R., NOTARIUSZ EWA HORLA-NITKA, KANCELARIA NOTARIALNA W SWARZĘDZU, REP. A NR 2907/2010 ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2010-12-03 do dziś
315.05.2012 R., REP. A NR 4737/2012, NOTARIUSZ MACIEJ CELICHOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA SPÓŁKA CYWILNA DOROTA CELICHOWSKA, MACIEJ CELICHOWSKI, WIOLETTA MAJCHRZAK NOTARIUSZE. USUNIĘTO § § OD 1 DO 24 DODANO § § OD 1 DO 142012-05-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-28 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-28 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHAIDAR2009-08-28 do dziś
2. ImionaADAM2009-08-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 99.500,00 ZŁ2012-11-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2012-11-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2010-12-03 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2010-12-03 do dziś
243 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2010-12-03 do dziś
347 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2010-12-03 do dziś
468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-12-03 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2012-05-24 do dziś
674 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2012-05-24 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2012-05-24 do dziś
881 30 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2012-05-24 do dziś
942 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2012-05-24 do dziś
1068 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.09.2010 okres 10.04.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
2data złożenia 05.08.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
3data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
4data złożenia 16.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
6data złożenia 25.01.2017 okres OD 01.01.2015 DO 01.03.20152017-02-03 do dziś
7data złożenia 25.01.2017 okres OD 02.03.2015 DO 31.12.20152017-02-03 do dziś
8data złożenia 14.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
9data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10data złożenia 29.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-29 do dziś
11data złożenia 03.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12data złożenia 27.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
13data złożenia 28.12.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-28 do dziś
14data złożenia 31.08.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.04.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 01.03.20152017-02-03 do dziś
7OD 02.03.2015 DO 31.12.20152017-02-03 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-24 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-29 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-03 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-13 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-12-28 do dziś
14OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-08-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu110.04.2009 R. -31.12.2009 R.2010-10-12 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-31 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-18 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-04 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 01.03.20152017-02-03 do dziś
7OD 02.03.2015 DO 31.12.20152017-02-03 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
1. Informacja o otwarciu likwidacji02.03.2015 R., UCHWAŁA NR 1/02/03/2015 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ AQUAGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 02 MARCA 2015 ROKU, PODJĘTA PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM CELICHOWSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 1721/2015 Z DNIA 02 MARCA 2015 ROKU.2015-04-16 do dziś
3. Sposób reprezentacji podmiotu przez likwidatorówW PRZYPADKU POWOŁANIA DWÓCH LUB WIĘCEJ LIKWIDATORÓW DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH LIKWIDATORÓW. W PRZYPADKU POWOŁANIA JEDNEGO LIKWIDATORA JEDYNY LIKWIDATOR REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.2015-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane likwidatorów
11. NazwiskoHAIDAR2015-04-16 do dziś
2. ImionaADAM2015-04-16 do dziś
3. Numer PESEL***********2015-04-16 do dziś
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
1
1. Określenie okoliczności02.03.2015 R., UCHWAŁA NR 1/02/03/2015 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD FIRMĄ AQUAGLAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z DNIA 02 MARCA 2015 ROKU, PODJĘTA PRZED NOTARIUSZEM MACIEJEM CELICHOWSKIM, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REPERTORIUM A NR 1721/2015 Z DNIA 02 MARCA 2015 ROKU.2015-04-16 do dziś
2. Informacja o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółkiROZWIĄZANIE2015-04-16 do dziś
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów