SANGAKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-12 godz. 12:19:53
Numer KRS: 0000335575
Numer REGON: 141989639
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-26
Ostatni wpis Nr wpisu24Data dokonania wpisu2021-04-13
Sygnatura akt[RDF/285997/21/201]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141989639 NIP 52524615592010-03-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSANGAKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2011-08-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-06-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GRZYBOWSKA nr domu 2 nr lokalu 29 kod pocztowy 00-131 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-06-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2009, NOTARIUSZ ANDRZEJ KOREWICKI, KANCELARIA NOTARIALNA ANDRZEJ KOREWICKI, UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE 31/33, 00-379 WARSZAWA, REP. A NR 4081/2009.2009-08-26 do dziś
222.07.2011 R., REP. A NR 5726/2011, NOTARIUSZ MARZENA DMOCHOWSKA, UL. FILTROWA 73 LOK.9, 02-055 WARSZAWA CAŁY DOTYCHCZASOWY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO ZOSTAŁ UCHYLONY W CAŁOŚCI, UCHWALONO NOWY TEKST AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI.2011-09-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSANDS2019-09-12 do dziś
2. ImionaRICHARD JAMES2019-09-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-09-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2019-09-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-09-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-08-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuCZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.2011-08-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaDUNN2019-07-31 do dziś
2. ImionaPETER JOHN2019-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2019-07-31 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2019-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2011-08-22 do dziś
264 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2011-08-22 do dziś
368 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2011-08-22 do dziś
472 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2011-08-22 do dziś
573 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2011-08-22 do dziś
674 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2011-08-22 do dziś
777 WYNAJEM I DZIERŻAWA2011-08-22 do dziś
885 6 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2011-08-22 do dziś
996 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2011-08-22 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-07-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2011 okres 02.07.2009-31.12.20102011-08-22 do dziś
2data złożenia 19.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
3data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
4data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
5data złożenia 29.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
6data złożenia 13.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
7data złożenia 06.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
8data złożenia 09.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
9data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
10data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
11data złożenia 13.04.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego102.07.2009-31.12.20102011-08-22 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu102.07.2009-31.12.20102011-08-22 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-06-29 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-08 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-06 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-25 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-07 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-09 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-04-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów