ARTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-14 godz. 15:36:20
Numer KRS: 0000335263
Numer REGON: 141843396
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-20
Ostatni wpis Nr wpisu3Data dokonania wpisu2011-11-28
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/26939/11/925]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141843396 NIP 56815941372009-08-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaARTIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PUŁTUSKI gmina ŚWIERCZE miejscowość ŚWIERCZE2009-08-20 do dziś
2. Adresmiejscowość ŚWIERCZE ulica SPORTOWA nr domu 1 kod pocztowy 06-150 poczta ŚWIERCZE kraj POLSKA 2011-11-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki118.05.2009 R.-RAFAŁ KOKOSZEWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2033/2009 -UMOWA SPÓŁKI; 20.05.2009 R.-RAFAŁ KOKOSZEWSKI, NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 2080/2009 -ZMIANA UMOWY SPÓŁKI (ZMIANA PARAGRAFÓW: 2 ORAZ 6)2009-08-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMITKOWSKI2009-08-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2009-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW PO 50 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500 ZŁ2009-08-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-08-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMITKOWSKI2011-11-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAROSŁAW2011-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-28 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2500,00 ZŁ2011-11-28 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-11-28 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2009-08-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMITKOWSKI2011-11-28 do dziś
2. ImionaZBIGNIEW JAROSŁAW2011-11-28 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-11-28 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2011-11-28 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-11-28 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZMITKOWSKI2009-08-20 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW2009-08-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-08-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy143 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2009-08-20 do dziś
263 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-08-20 do dziś
369 20 Z DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-08-20 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-08-20 do dziś
546 13 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH2009-08-20 do dziś
646 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2009-08-20 do dziś
746 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-08-20 do dziś
846 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-08-20 do dziś
946 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2009-08-20 do dziś
1046 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-08-20 do dziś
1146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-08-20 do dziś
1243 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2009-08-20 do dziś
1347 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-20 do dziś
1447 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-20 do dziś
1547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-08-20 do dziś
1647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-08-20 do dziś
1770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-08-20 do dziś
1874 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-08-20 do dziś
1990 04 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH2009-08-20 do dziś
2043 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2009-08-20 do dziś
2143 31 Z TYNKOWANIE2009-08-20 do dziś
2243 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2009-08-20 do dziś
2343 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2009-08-20 do dziś
2443 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2009-08-20 do dziś
2543 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2009-08-20 do dziś
2663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-08-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2010 okres 2009 R.2010-09-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 R.2010-09-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 R.2010-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów