INSTYTUT PRAWNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000335161
Numer REGON: 340573391
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu19Data dokonania wpisu2022-01-04
Sygnatura akt[RDF/365851/22/561]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT PRAWNICZY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-18 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat M. GDAŃSK gmina M. GDAŃSK miejscowość GDAŃSK2013-07-30 do dziś
2. Adresmiejscowość GDAŃSK ulica LASTADIA nr domu 35 F nr lokalu 5 kod pocztowy 80-880 poczta GDAŃSK kraj POLSKA 2013-07-30 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejBIURO@INSTYTUTPRAWNICZY.PL2013-07-30 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INSTYTUTPRAWNICZY.PL2013-07-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki122.04.2009 R.; NOTARIUSZ KRYSTIAN BUSZMAN; KANCELARIA NOTARIALNA W TORUNIU, UL. CHEŁMIŃSKA 3; REP. A NR 1519/20092009-08-18 do dziś
227.12.2012 R., REP. A NR 1876/2012, NOTARIUSZ MAŁGORZATA KURZYŃSKA-KOWALCZYK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDAŃSKU, AL. GRUNWALDZKA 30/32 C, LOK. 1, ZMIENIONO TREŚĆ § 3 I 6.1 UMOWY SPÓŁKI.2013-07-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-18 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBACH2009-08-18 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2009-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-18 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10 000 ZŁ2013-07-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2013-07-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2009-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI2009-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaRUBACH2013-07-30 do dziś
2. ImionaKATARZYNA2013-07-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-07-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2013-07-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy169 10 Z DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA2009-08-18 do dziś
272 20 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH2009-08-18 do dziś
374 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-08-18 do dziś
474 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-18 do dziś
585 59 A NAUKA JĘZYKÓW OBCYCH2009-08-18 do dziś
685 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-08-18 do dziś
785 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.07.2010 okres 25.08.2009-31.12.20092010-08-27 do dziś
2data złożenia 15.05.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-07-30 do dziś
3data złożenia 15.05.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-07-30 do dziś
4data złożenia 22.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
5data złożenia 22.02.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-22 do dziś
6data złożenia 22.02.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-04-22 do dziś
7data złożenia 06.02.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
8data złożenia 14.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
9data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
13data złożenia 22.08.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15data złożenia 04.01.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.08.2009-31.12.20092010-08-27 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-07-30 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-07-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-22 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-04-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
12OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.08.2009-31.12.20092010-08-27 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-07-30 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-07-30 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-04-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-04-22 do dziś
6OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-04-22 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-03-03 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-27 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-08-22 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-01-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-07-172020-08-17 do dziś