SKOK NA SOK SPÓŁKA AKCYJNA

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000335011
Numer REGON: 141908262
Numer NIP: 5252460608
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-14
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2018-08-07
Sygnatura akt[RDF/765692/18/209]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka akcyjna2009-08-14 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 1419082622009-08-14 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSKOK NA SOK SPÓŁKA AKCYJNA2010-12-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-14 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-14 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KRAKOWIAKÓW nr domu 16 kod pocztowy 02-255 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2016-02-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu123 KWIETNIA 2009 R. NOTARIUSZ MAGDALENA WITKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA KOSIM-KRUSZEWSKA, MAGDALENA WITKOWSKA SPÓŁKA CYWILNA, REPERTORIUM A NR 2872/20092009-08-14 do dziś
229.06.2010 R., REP. A NR 2306/2010 NOTARIUSZ MICHAŁ DOMAŃSKI UL. SKOROSZEWSKA 2 LOK. 2 02-495 WARSZAWA ZMIENIONO TREŚĆ § 9 STATUTU.2010-08-09 do dziś
3AKT NOTARIALNY SPORZĄDZONY DNIA 30.09.2010 R., REP. A NR 66068/2010, PRZEZ NOTARIUSZA TOMASZA CYGANA, KN EWA MROCZEK S.C. PRZY AL. JEROZOLIMSKICH 133/43 W WARSZAWIE, ZMIANA: § 1, § 6, § 13, § 18 UST. 2 LIT. H.2010-10-29 do dziś
420.07.2017 R., REP. A NR 2869/2017, EMERYTOWANY NOTARIUSZ BARBARA BRYL - ZASTĘPCA NOTARIUSZ LIDII WOJEWÓDZKIEJ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO § 15 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI2017-08-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-14 do dziś
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?NIE2009-08-14 do dziś
5. Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku?NIE2009-08-14 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane jedynego akcjonariusza
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJUICE IDEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3647811882016-10-06 do dziś
4. Numer KRS0000624001 2016-10-06 do dziś
5. Informacja, czy akcjonariusz posiada całość akcji spółkiTAK2016-10-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-08-14 do dziś
3. Liczba akcji wszystkich emisji1000002009-08-14 do dziś
4. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2009-08-14 do dziś
5. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego100000,00 ZŁ2009-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2009-08-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii400002009-08-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-08-14 do dziś
21. Nazwa serii akcjiB2009-08-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii250002009-08-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-08-14 do dziś
31. Nazwa serii akcjiC2009-08-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii200002009-08-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-08-14 do dziś
41. Nazwa serii akcjiD2009-08-14 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii150002009-08-14 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-08-14 do dziś
Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
Brak wpisów
Rubryka 11
1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?NIE2009-08-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-14 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKÓRNICKI2016-10-06 do dziś
2. ImionaCEZARY2016-10-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-06 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-10-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-08-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoPOŁUBOCZEK2016-02-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2016-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-10 do dziś
21. NazwiskoROSS2016-02-10 do dziś
2. ImionaTADEUSZ2016-02-10 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-02-10 do dziś
31. NazwiskoGÓRCZYŃSKI2013-04-15 do dziś
2. ImionaJAN KAROL2013-04-15 do dziś
3. Numer PESEL***********2013-04-15 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy156 2 PRZYGOTOWYWANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) I POZOSTAŁA GASTRONOMICZNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2010-10-29 do dziś
271 20 A BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI2010-10-29 do dziś
382 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2010-10-29 do dziś
410 86 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ2010-10-29 do dziś
546 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-10-29 do dziś
647 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2010-10-29 do dziś
755 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2010-10-29 do dziś
855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2010-10-29 do dziś
956 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2010-10-29 do dziś
1056 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2016-02-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.07.2010 okres 14.08.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
2data złożenia 28.08.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-26 do dziś
3data złożenia 28.08.2015 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-26 do dziś
4data złożenia 28.08.2015 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-26 do dziś
5data złożenia 04.08.2016 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-06 do dziś
6data złożenia 04.08.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-06 do dziś
7data złożenia 04.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
8data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
9data złożenia 07.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta114.08.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-26 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-26 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-06 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego114.08.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
2OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-26 do dziś
3OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-26 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-29 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu114.08.2009 -31.12.20092010-08-09 do dziś
2OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-11-26 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112015-11-26 do dziś
4OD 01.01.2010 DO 31.12.20102015-11-26 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132016-10-06 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-10-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-06 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-23 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów