„A.M.W. HOLDING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-11-29 godz. 23:50:51
Numer KRS: 0000334995
Numer REGON: 241286509
Numer NIP: 6443437294
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu27Data dokonania wpisu2023-06-28
Sygnatura akt[RDF/509663/23/975]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„A.M.W. HOLDING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat KATOWICE gmina KATOWICE miejscowość KATOWICE2015-04-10 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica UL. MARCINA SZELIGIEWICZA nr domu 2 nr lokalu 3 kod pocztowy 40-074 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2015-04-10 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129 MAJA 2009 R. NOTARIUSZ JOLANTA NOWAKOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 8, REPERTORIUM A NUMER 3020/2009 30 LIPCA 2009 R. NOTARIUSZ AGATA MILAND-HUZAREWICZ KANCELARIA NOTARIALNA W SOSNOWCU PRZY ULICY WARSZAWSKIEJ 8, REPERTORIUM A NUMER 4346/2009 ZMIENIONO: PAR. 22009-08-19 do dziś
217.02.2015 R., REP.A NR 615/2015, NOTARIUSZ TOMASZ BALAS, KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH PRZY ULICY MATEJKI 2, - ZMIANA UMOWY SPÓŁKI POPRZEZ UCHYLENIE DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI TEJ UMOWY ORAZ NADANIE JEJ NOWEGO BRZMIENIA.2015-04-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODGÓRSKI2015-04-10 do dziś
2. ImionaADRIAN2015-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-10 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2015-04-10 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-04-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2015-04-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPODGÓRSKI2015-04-10 do dziś
2. ImionaMICHAŁ2015-04-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-04-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-04-10 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2015-04-10 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 5 SPRZEDAŻ HURTOWA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ2015-04-10 do dziś
246 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2015-04-10 do dziś
346 9 SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-04-10 do dziś
447 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA NARZĘDZI TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2015-04-10 do dziś
561 1 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ2015-04-10 do dziś
661 2 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZENIEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ2015-04-10 do dziś
761 9 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2015-04-10 do dziś
862 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2015-04-10 do dziś
963 9 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2015-04-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2010 okres 01.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
2data złożenia 30.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
3data złożenia 17.04.2013 okres 01.01.2010 - 31.12.20102013-05-10 do dziś
4data złożenia 22.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
5data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-10 do dziś
6data złożenia 30.03.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
7data złożenia 22.08.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
8data złożenia 16.02.2016 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-22 do dziś
9data złożenia 14.03.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
10data złożenia 11.06.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-06-12 do dziś
11data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-01 do dziś
12data złożenia 01.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
13data złożenia 21.07.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
14data złożenia 28.06.2023 okres OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-05-10 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-10 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-22 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-03-14 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-01 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
13OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009-31.12.20092010-09-17 do dziś
201.01.2011 - 31.12.20112012-09-26 do dziś
301.01.2010 - 31.12.20102013-05-10 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-10 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-10 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-22 do dziś
8OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-10-01 do dziś
9OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-01 do dziś
10OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-07-21 do dziś
11OD 01.01.2022 DO 31.12.20222023-06-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów