INSTYTUT TECHNOLOGII ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000334970
Numer REGON: 060454875
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu29Data dokonania wpisu2022-10-27
Sygnatura akt[RDF/455468/22/57]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-13 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 060454875 NIP 71231599602009-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaINSTYTUT TECHNOLOGII ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat SOCHACZEWSKI gmina TERESIN miejscowość GRANICE2018-08-08 do dziś
2. Adresmiejscowość GRANICE ulica UL. BOLESŁAWA CHROBREGO nr domu 5 kod pocztowy 96-515 poczta TERESIN kraj POLSKA 2018-08-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki123.02.2009 R. NOTARIUSZ PIOTR BANDERSKI KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE PRZY UL. WIENIAWSKIEJ 8/3, REPERTORIUM A NR 1419/20092009-08-13 do dziś
218.04.2018 R., REP. A NR 2424/2018, KATARZYNA PARDO ZASTĘPCA NOTARIALNY NOTARIUSZA ARTURA JANIKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PRUSZKOWIE, ZMIENIONO: § 2, § 6 UST. 1 UMOWY SPÓŁKI2018-08-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLABUS KOWALSKA2009-08-13 do dziś
2. ImionaJULITA HANNA2009-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2500 ZŁOTYCH2009-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-08-13 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2021-01-19 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2021-01-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2021-01-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2500 ZŁ2021-01-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2021-01-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU2009-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2014-12-30 do dziś
2. ImionaBOGUSŁAW2014-12-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-12-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymZASTĘPCA PREZESA2014-12-30 do dziś
PREZES ZARZĄDU2016-02-15 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy174 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-08-13 do dziś
282 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-08-13 do dziś
326 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-08-13 do dziś
433 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-08-13 do dziś
546 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-13 do dziś
647 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-13 do dziś
762 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-08-13 do dziś
863 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-08-13 do dziś
966 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-08-13 do dziś
1070 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2016-02-15 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres ZA 2009 ROK2011-08-24 do dziś
2data złożenia 08.07.2011 okres ZA 2010 ROK2011-08-24 do dziś
3data złożenia 27.09.2012 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
4data złożenia 26.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
5data złożenia 05.02.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-15 do dziś
6data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
7data złożenia 09.08.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-20 do dziś
8data złożenia 02.05.2018 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-02 do dziś
9data złożenia 25.08.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-25 do dziś
10data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
11data złożenia 13.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
12data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
13data złożenia 05.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
14data złożenia 27.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1ZA 2009 ROK2011-08-24 do dziś
2ZA 2010 ROK2011-08-24 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-20 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-25 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1ZA 2009 ROK2011-08-24 do dziś
2ZA 2010 ROK2011-08-24 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2012-10-04 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-12-30 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-02-15 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-02-20 do dziś
8OD 01.01.2012 DO 31.12.20122018-05-02 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-08-25 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-13 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-05 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów