„HETMAN - ELEKTROWNIE WIATROWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000334878
Numer REGON: 021042670
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-13
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2017-12-08
Sygnatura akt[WR.IX NS-REJ.KRS/36054/17/678]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„HETMAN -ELEKTROWNIE WIATROWE” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. JELENIA GÓRA gmina M. JELENIA GÓRA miejscowość JELENIA GÓRA2009-08-13 do dziś
2. Adresmiejscowość JELENIA GÓRA ulica WIEJSKA nr domu 2 kod pocztowy 58-506 poczta JELENIA GÓRA kraj POLSKA 2009-08-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki124.04.2009 R. -AKT NOTARIALNY REPERTORIUM A NR 3196/2009 SPORZĄDZONY W KANCELARII NOTARIALNEJ W JELENIEJ GÓRZE PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO PRZED NOTARIUSZEM HANNA GRODZIŃSKĄ. 03.08.2009 R. -REPERTORIUM A NR 3218/2009, NOTARIUSZ AGNIESZKA ZABŁOTNA Z KANCELARII NOTARIALNEJ HANNY GRODZIŃSKIEJ & AGNIESZKI ZABŁOTNEJ SPÓŁKA CYWILNA W JELENIEJ GÓRZE PRZY ALEI WOJSKA POLSKIEGO NR 77 -ZMIENIONO § 14 UST. 42009-08-13 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACH2009-08-13 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2009-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ (SŁOWNIE: PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH)2009-08-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-08-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANA JEST REPREZENTACJA DWUOSOBOWA: PREZES ZARZĄDU Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.2009-08-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWACH2009-08-13 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR2009-08-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-08-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy125 1PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH2009-08-13 do dziś
241 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-13 do dziś
342 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-08-13 do dziś
443 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-08-13 do dziś
545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-08-13 do dziś
646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-13 do dziś
747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-13 do dziś
849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-08-13 do dziś
952 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-08-13 do dziś
1061 TELEKOMUNIKACJA2009-08-13 do dziś
1168 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-08-13 do dziś
1225 9 PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH2009-08-13 do dziś
1371 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-08-13 do dziś
1477 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-08-13 do dziś
1527 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-08-13 do dziś
1628 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-13 do dziś
1729 3 PRODUKCJA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH2009-08-13 do dziś
1833 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-08-13 do dziś
1935 1 WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2009-08-13 do dziś
2036 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2009-08-13 do dziś
2137 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-08-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 12.08.2011 okres 2010 ROK2011-09-23 do dziś
2data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-08 do dziś
3data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-08 do dziś
4data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-08 do dziś
5data złożenia 27.11.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12010 ROK2011-09-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12010 ROK2011-09-23 do dziś
2OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-11-08 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-11-08 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-11-08 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-12-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów