„ARTMED-MAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 17:04:12
Numer KRS: 0000334586
Numer REGON: 630719545
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-19
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2021-07-06
Sygnatura akt[RDF/311545/21/348]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 630719545 NIP 78311087322009-08-19 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTMED-MAX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru RHB nr w rejestrze 7038 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY W POZNANIU2009-08-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-08-19 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica 28 CZERWCA 1956 R. nr domu 231/239 kod pocztowy 61-485 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-08-19 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki11. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.04.1992 R., ELŻBIETA ZIELIŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, NR REP. A 2906/92. 2. AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.06.2009 R., SŁAWOMIR ŁAKOMY, KANCELARIA NOTARIALNA, PL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 9, 62-095 MUROWANA GOŚLINA, NR REP. A 2300/2009; -ZMIENIONE § UMOWY SPÓŁKI: § 1, § 2, § 6, § 7, § 8, § 9, § 10, § 11, § 12, § 13, § 14, § 15, § 16, § 17, § 18, § 19, § 20, § 21, § 22; -DODANE § W UMOWIE SPÓŁKI: § 25, § 26.2009-08-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARTOWICZ2009-08-19 do dziś
2. ImionaLESŁAW KAZIMIERZ2009-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały166 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8 300,00 ZŁ2009-08-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-08-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego8600,00 ZŁ2009-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPREZES ZARZĄDU -SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU -ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-08-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaLENARTOWICZ2009-08-19 do dziś
2. ImionaLESŁAW KAZIMIERZ2009-08-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-08-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-08-19 do dziś
228 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-19 do dziś
331 PRODUKCJA MEBLI2009-08-19 do dziś
432 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2009-08-19 do dziś
533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-08-19 do dziś
635 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2009-08-19 do dziś
737 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-08-19 do dziś
838 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2009-08-19 do dziś
939 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-08-19 do dziś
1041 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-19 do dziś
1142 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-08-19 do dziś
1217 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2009-08-19 do dziś
1343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-08-19 do dziś
1446 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-19 do dziś
1547 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-08-19 do dziś
1649 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-08-19 do dziś
1758 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-08-19 do dziś
1859 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-08-19 do dziś
1968 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-08-19 do dziś
2073 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-08-19 do dziś
2177 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-08-19 do dziś
2281 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-08-19 do dziś
2318 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-08-19 do dziś
2485 EDUKACJA2009-08-19 do dziś
2586 OPIEKA ZDROWOTNA2009-08-19 do dziś
2687 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2009-08-19 do dziś
2788 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2009-08-19 do dziś
2896 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-08-19 do dziś
2919 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2009-08-19 do dziś
3020 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-08-19 do dziś
3121 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-08-19 do dziś
3224 PRODUKCJA METALI2009-08-19 do dziś
3325 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-08-19 do dziś
3426 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-08-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.10.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-08 do dziś
2data złożenia 08.10.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-08 do dziś
3data złożenia 08.10.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-08 do dziś
4data złożenia 05.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
5data złożenia 06.07.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-08 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-10-08 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-10-08 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów