„MR. WOJCIECH GACKOWSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA

Stan na dzień 2020-11-30 godz. 13:00:23
Numer KRS: 0000334508
Numer REGON: 141961374
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2020-06-17
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-06-17
Sygnatura akt[RDF/207988/20/75]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka komandytowa-akcyjna2009-08-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„MR. WOJCIECH GACKOWSKI” SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA2009-08-10 do dziś
4. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-10 do dziś
5. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-08-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica MUSZKIETERÓW nr domu 15 C kod pocztowy 02-273 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-03-13 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacje o sporządzeniu lub zmianie statutu1AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.03.2009 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA PAWŁA ZBIGNIEWA CUPRIAKA PROWADZĄCEGO KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY ULICY GRZYBOWSKIEJ 2 LOKAL 26 B, REP. A NR 2691/20092009-08-10 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane komplementariuszy
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACKOWSKI2009-08-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2009-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-10 do dziś
5. Czy komplementariusz pozostaj w związku małżeńskim?NIE2009-08-10 do dziś
8. Czy komplementariusz ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-08-10 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-08-10 do dziś
2. Liczba akcji wszyskich emisji500002009-08-10 do dziś
3. Wartość nominalna akcji1,00 ZŁ2009-08-10 do dziś
4. Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego50000,00 ZŁ2009-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Emisje akcji
11. Nazwa serii akcjiA2009-08-10 do dziś
2. Liczba akcji w danej serii500002009-08-10 do dziś
3. Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowaneAKCJE NIE SĄ UPRZYWILEJOWANE2009-08-10 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Sposób reprezentacji spółki1) DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PROWADZENIA JEJ SPRAW UPOWAŻNIONY JEST KOMPLEMENTARIUSZ, TJ. PAN WOJCIECH PIOTR GACKOWSKI. 2) KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE BYĆ DRUGĄ STRONĄ CZYNNOŚCI PRAWNEJ, KTÓREJ DOKONYWA W IMIENIU SPÓŁKI, JAK RÓWNIEŻ REPREZENTOWAĆ OBIE STRONY.2009-08-10 do dziś
Podrubryka 1
Dane komplementariuszy reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGACKOWSKI2009-08-10 do dziś
2. ImionaWOJCIECH PIOTR2009-08-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy166 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-08-10 do dziś
274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-10 do dziś
341 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-08-10 do dziś
474 10 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA2009-08-10 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-08-10 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-08-10 do dziś
782 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-08-10 do dziś
868 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-10 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-10 do dziś
1064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2015-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2010 okres 01.10.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
2data złożenia 14.06.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
3data złożenia 01.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
4data złożenia 10.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
5data złożenia 11.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
6data złożenia 29.05.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
7data złożenia 31.03.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
8data złożenia 11.05.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
9data złożenia 01.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
10data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.10.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.10.2009 -31.12.20092010-09-23 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-06-21 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-06-13 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-06-13 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-06-24 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-06-06 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-01 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów