TANYO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-06-18 godz. 09:34:56
Numer KRS: 0000334413
Numer REGON: 020985138
Numer NIP: 8971754970
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-06
Ostatni wpis Nr wpisu22Data dokonania wpisu2024-04-16
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/10254/24/432]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTANYO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-08-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2009-08-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica POLESKA nr domu 47B kod pocztowy 51-354 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-04-28 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.05.2009 R., REP. A NR 4425/2009, SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA SIMONĘ KRUKOWSKĄ Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KUŹNICZEJ 57/58 LOK. 42009-08-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZCZERBATY2011-01-17 do dziś
2. ImionaPATRYK ARTUR2011-01-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-01-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały598 (PIĘĆSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 299.000 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2011-01-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-01-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego299500,00 ZŁ2010-04-28 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1293873, 64 ZŁ2010-04-28 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU2009-08-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBOMBAŁA2023-09-08 do dziś
2. ImionaTERESA2023-09-08 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2023-09-08 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2023-09-08 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2023-09-08 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoSZCZERBATY2023-09-08 do dziś
2. ImionaPATRYK ARTUR2023-09-08 do dziś
3. Numer PESEL***********2023-09-08 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA2023-09-08 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-08-06 do dziś
247 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-08-06 do dziś
346 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-08-06 do dziś
446 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-08-06 do dziś
546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-08-06 do dziś
646 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-08-06 do dziś
747 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-08-06 do dziś
847 25 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-06 do dziś
947 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-08-06 do dziś
1047 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2020-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-10-04 do dziś
2data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-10-04 do dziś
3data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-04 do dziś
4data złożenia 13.08.2013 okres 01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-04 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-28 do dziś
6data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
7data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
8data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
9data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
10data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
12data złożenia 17.07.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-17 do dziś
13data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
14data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
15data złożenia 01.06.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-01 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-10-04 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-10-04 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-04 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-04 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
6OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-07-17 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
8OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
9OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-06-01 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 R. - 31.12.2009 R.2013-10-04 do dziś
201.01.2010 R. - 31.12.2010 R.2013-10-04 do dziś
301.01.2011 R. - 31.12.2011 R.2013-10-04 do dziś
401.01.2012 R. - 31.12.2012 R.2013-10-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-10-28 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-07 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Informacje o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego albo wszczęciu postępowania naprawczego2024-03-292024-04-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane nadzorcy sądowego, zarządcy albo nadzorcy układu wykonującego uprawnienia nadzorcy sądowego
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów