AMS SŁAWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2021-01-25 godz. 15:57:14
Numer KRS: 0000334385
Numer REGON: 301179670
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-18
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2020-02-14
Sygnatura akt[RDF/188876/20/925]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-08-18 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAMS SŁAWIŃSCY SPÓŁKA JAWNA2010-09-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-18 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat SZAMOTULSKI gmina WRONKI miejscowość WRONKI2010-09-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WRONKI ulica POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH nr domu 23 kod pocztowy 64-510 poczta WRONKI kraj POLSKA 2010-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 14 LIPCA 2009 ROKU2009-08-18 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI JEDNOMYŚLNYMI UCHWAŁAMI WSPÓLNIKÓW NA POSIEDZENIU WSPÓLNIKÓW W DNIU 18 SIERPNIA 2010 R. ZMIENIONE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI § 2, § 3, § 4 (DODANIE PUNKTÓW OD BB DO TT)2010-09-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-18 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWIŃSKI2009-08-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOGDAN2009-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-08-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-08-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-08-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-08-18 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWIŃSKI2009-08-18 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2009-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-18 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-08-18 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-08-18 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-08-18 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-08-18 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-08-18 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuPRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE2009-08-18 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWIŃSKI2009-08-18 do dziś
2. ImionaANDRZEJ BOGDAN2009-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-18 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSŁAWIŃSKI2009-08-18 do dziś
2. ImionaMAREK KRZYSZTOF2009-08-18 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-18 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy138 11 ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-08-18 do dziś
245 11 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-08-18 do dziś
345 19 SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-18 do dziś
445 31 SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-18 do dziś
545 32 SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-08-18 do dziś
646 69 SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-08-18 do dziś
777 21 WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO2009-08-18 do dziś
850 10 TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI2009-08-18 do dziś
977 21 Z WYNAJEM ŁODZI WYCIECZKOWYCH I JACHTÓW BEZ ZAŁOGI2009-08-18 do dziś
1068 10 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-08-18 do dziś
1168 20 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-08-18 do dziś
1238 12 ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-08-18 do dziś
1316 10 Z PRODUKCJA WYROBÓW TARTACZNYCH2009-08-18 do dziś
1416 2 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA, KORKA, SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-08-18 do dziś
1546 61 SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-08-18 do dziś
1646 62 SPRZEDAŻ HURTOWA OBRABIAREK2009-08-18 do dziś
1701 13 UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2009-08-18 do dziś
1801 30 Z ROZMNAŻANIE ROŚLIN2009-08-18 do dziś
1920 16 Z PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH2009-08-18 do dziś
2050 30 TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI2009-08-18 do dziś
2138 21 OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2009-08-18 do dziś
2238 22 PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2009-08-18 do dziś
2338 3 ODZYSK SUROWCÓW2009-08-18 do dziś
2419 10 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU2009-08-18 do dziś
2519 20 Z WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2009-08-18 do dziś
2638 32 ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2009-08-18 do dziś
2739 00 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-08-18 do dziś
2825 11 Z PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI2010-09-30 do dziś
2928 91 Z PRODUKCJA MASZYN DLA METALURGII2010-09-30 do dziś
3029 20 Z PRODUKCJA NADWOZI DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH; PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP2010-09-30 do dziś
3146 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2010-09-30 do dziś
3249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2010-09-30 do dziś
3352 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2010-09-30 do dziś
3468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2010-09-30 do dziś
3577 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2010-09-30 do dziś
3677 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2010-09-30 do dziś
3777 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2010-09-30 do dziś
3882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-30 do dziś
3925 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH2010-09-30 do dziś
4025 50 Z KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW2010-09-30 do dziś
4125 61 Z OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE2010-09-30 do dziś
4225 62 Z OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH2010-09-30 do dziś
4325 93 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN2010-09-30 do dziś
4425 94 Z PRODUKCJA ZŁĄCZY I ŚRUB2010-09-30 do dziś
4528 15 Z PRODUKCJA ŁOŻYSK, KÓŁ ZĘBATYCH, PRZEKŁADNI ZĘBATYCH I ELEMENTÓW NAPĘDOWYCH2010-09-30 do dziś
4628 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2010-09-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.09.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
2data złożenia 06.05.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-15 do dziś
3data złożenia 12.07.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-06 do dziś
4data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-15 do dziś
5data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-15 do dziś
6data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
7data złożenia 14.02.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-09-20 do dziś
2OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-05-15 do dziś
3OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-09-06 do dziś
4OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-15 do dziś
5OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-15 do dziś
6OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2015 DO 31.12.20152019-07-15 do dziś
2OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-07-15 do dziś
3OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-02-14 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów