BONUS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000334256
Numer REGON: 160266768
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-31
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2021-09-30
Sygnatura akt[RDF/338785/21/286]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-31 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONUS CLUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-31 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-31 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-31 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2016-09-07 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. CZERNIAWSKA nr domu 2A nr lokalu 27 kod pocztowy 50-576 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2016-09-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.06.2009 R., REP. A NR 8773/2009, NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU2009-07-31 do dziś
208.04.2016R., NOTARIUSZ ROBERT BRONSZTEJN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, REP. A NR 7167/2016 ZMIENIONO §3 UMOWY SPÓŁKI2016-09-07 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-31 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-31 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAŁOLEPSZA KASNER2009-07-31 do dziś
2. ImionaANNA2009-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2009-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEŁKA2009-07-31 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2009-07-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25.000,00 ZŁ2009-12-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-31 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-12-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-31 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-07-31 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPEŁKA2016-09-07 do dziś
2. ImionaPAWEŁ2016-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-07 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKASNER2016-09-07 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ PIOTR2016-09-07 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-07 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-07 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy173 1 REKLAMA2009-07-31 do dziś
282 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-31 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-07-31 do dziś
466 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-07-31 do dziś
562 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-07-31 do dziś
663 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-07-31 do dziś
763 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-07-31 do dziś
862 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-07-31 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-07-31 do dziś
1064 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2016-09-07 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 06.09.2010 okres 01.07.2009 -31.12.20092010-10-15 do dziś
2data złożenia 27.09.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-10-17 do dziś
3data złożenia 03.09.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-09-12 do dziś
4data złożenia 11.07.2013 okres 01.01.2012-31.12.20122013-08-22 do dziś
5data złożenia 14.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
6data złożenia 23.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
7data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
8data złożenia 28.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
9data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
10data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12data złożenia 30.09.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2009 -31.12.20092010-10-15 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-10-17 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-09-12 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-08-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2009 -31.12.20092010-10-15 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-10-17 do dziś
301.01.2011-31.12.20112012-09-12 do dziś
401.01.2012-31.12.20122013-08-22 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-23 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-28 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-07 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-05-29 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-09-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów