ASTREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000334255
Numer REGON: 241142532
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-09
Ostatni wpis Nr wpisu25Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/213458/20/53]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTREA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat M. KATOWICE gmina M. KATOWICE miejscowość KATOWICE2009-09-09 do dziś
2. Adresmiejscowość KATOWICE ulica ALEJA KORFANTEGO nr domu 2 kod pocztowy 40-004 poczta KATOWICE kraj POLSKA 2009-09-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111.03.2009 R. NOTARIUSZ JACEK WOJDYŁO Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH UL. KOPERNIKA 26, REPERTORIUM A NR 2739/2009 21.08.2009 R. NOTARIUSZ MARCIN GREGORCZYK Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KATOWICACH PRZY UL. KOPERNIKA 26, REPERTORIUM A NR 8353/2009 ZMIANA PAR. 2 AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO2009-09-09 do dziś
204.12.2015R., REP A NR 6792/2015, NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-KOTULA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA TELECKA-KOTULA, ADAM ROBAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA - ZMIENIONO §10 UST.2, 17.12.2015R., REP A NR 7092/2015, NOTARIUSZ DANUTA TELECKA-KOTULA, KANCELARIA NOTARIALNA DANUTA TELECKA-KOTULA, ADAM ROBAK NOTARIUSZE SPÓŁKA CYWILNA - ZMIENIONO §8 UST.1, §9 UST.1 UMOWY SPÓŁKI.2016-01-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROTARIA SPÓŁKA AKCYJNA2009-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON2410722862009-09-09 do dziś
4. Numer KRS0000321889 2009-09-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały148.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 14.800.000,00 ZŁ2016-01-22 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2011-09-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego14800000,00 ZŁ2016-01-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-09-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGLARZ2016-01-22 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2016-01-22 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-01-22 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2016-01-22 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-01-22 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJAGLARZ2009-09-09 do dziś
2. ImionaMACIEJ ADAM2009-09-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-09-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-09-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-09-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-03-25 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-03-25 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2015-03-25 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-03-25 do dziś
568 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2015-03-25 do dziś
668 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2015-03-25 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2015-03-25 do dziś
873 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-03-25 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2015-03-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2010 okres 01.04.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
2data złożenia 15.04.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
3data złożenia 15.05.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
4data złożenia 29.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-05 do dziś
5data złożenia 02.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
6data złożenia 01.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
7data złożenia 04.04.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
8data złożenia 11.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
9data złożenia 23.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
10data złożenia 05.04.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
11data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192009-09-09 do dziś
12data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.04.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-05 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-04-05 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192009-09-09 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.04.2009 -31.12.20092010-09-30 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-04-20 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-05-23 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-04-05 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-11 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-15 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-04-13 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów