ADMINISTRATOR MONARCHY CHRISTIAN INTERMARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-12-06 godz. 10:17:54
Numer KRS: 0000334229
Numer REGON: 280416574
Numer NIP: 8491566872
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-08-04
Ostatni wpis Nr wpisu42Data dokonania wpisu2022-10-14
Sygnatura akt[RDF/447117/22/957]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-08-04 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaADMINISTRATOR MONARCHY CHRISTIAN INTERMARIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2018-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-08-04 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WARMIŃSKO-MAZURSKIE powiat PISKI gmina PISZ miejscowość JAGODNE2009-08-04 do dziś
2. Adresmiejscowość JAGODNE ulica JAGODNA nr domu 3 kod pocztowy 12-200 poczta PISZ kraj POLSKA 2009-08-04 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejOFFICE@INFO.GOV.LIMO2018-07-06 do dziś
4. Adres strony internetowejWWW.INFO.GOV.LIMO2018-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 17.07.2009 R., REP. A NR 2164/2009, NOTARIUSZ JOANNA BESTYŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE2009-08-04 do dziś
2AKTEM NOTARIALNYM Z DNIA 17.10.2017 R, REP. A NR 3798/2017, NOTARIUSZ KATARZYNA ALICKA-TRUSZKOWSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W PISZU ZMIENIO: §1, §2, §7, §24 DODANO §7 I §19, W §17 DODANO W UST.3 PKT13, USUNIĘTO §23 I §26 ORAZ ZMIENIONO NUMERACJE DOTYCHCZASOWYCH PARAGRAFÓW UMOWY SPÓŁKI.2018-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-08-04 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-08-04 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2009-08-04 do dziś
2. ImionaMARCIN2009-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ2009-08-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-08-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-08-04 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I ZOBOWIĄZAŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO -CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-08-04 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKWIATKOWSKI2009-08-04 do dziś
2. ImionaMARCIN2009-08-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-08-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-08-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-08-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy185 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-08-04 do dziś
263 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-08-04 do dziś
363 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-08-04 do dziś
462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-08-04 do dziś
558 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-08-04 do dziś
694 99 Z DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH ORGANIZACJI CZŁONKOWSKICH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-07-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy180 10 Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA2018-07-06 do dziś
299 00 Z ORGANIZACJE I ZESPOŁY EKSTERYTORIALNE2018-07-06 do dziś
382 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2018-07-06 do dziś
464 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2018-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.02.2010 okres 2009 ROK2010-02-09 do dziś
2data złożenia 29.06.2011 okres 2010 R.2011-07-14 do dziś
3data złożenia 18.06.2012 okres 2011 ROK2012-06-19 do dziś
4data złożenia 20.06.2013 okres 2012 ROK2013-06-25 do dziś
5data złożenia 17.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
6data złożenia 26.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
7data złożenia 29.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
8data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
9data złożenia 28.06.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
10data złożenia 14.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11data złożenia 20.07.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-07-20 do dziś
12data złożenia 15.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13data złożenia 14.10.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego12009 ROK2010-02-09 do dziś
22010 R.2011-07-14 do dziś
32011 ROK2012-06-19 do dziś
42012 ROK2013-06-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-06-28 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
13OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-10-14 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu12009 ROK2010-02-09 do dziś
22010 R.2011-07-14 do dziś
32011 ROK2012-06-19 do dziś
42012 ROK2013-06-25 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-02 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-12 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-14 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów