SKJ CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2024-07-16 godz. 13:18:23
Numer KRS: 0000334084
Numer REGON: 141956574
Numer NIP: 5213569525
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-30
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2017-07-04
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/37636/17/515]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-30 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSKJ CENTRUM MEDYCZNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-07-04 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2017-07-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. KOSIARZY nr domu 35 kod pocztowy 02-953 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPORZĄDZONA PRZEZ EMERYTOWANEGO NOTARIUSZA, BARBARĘ KRUKOWICZ ZASTĘPCĘ MAGDALENY ŚMIETANKA -NOTARIUSZ W WARSZAWIE, NR REP. A 1440/2009.2009-07-30 do dziś
214.06.2017 R., REP. A NR 2540/2017, NOTARIUSZ JAKUB BUDZISZEWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI „LABORATORIUM MEDYCYNY ESTETYCZNEJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ UCHWALIŁO W CAŁOŚCI NOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI.2017-07-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKA2017-07-04 do dziś
2. ImionaEWA WIKTORIA2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-04 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH2017-07-04 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2017-07-04 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.2009-07-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNAWROCKA2017-07-04 do dziś
2. ImionaEWA WIKTORIA2017-07-04 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-07-04 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2017-07-04 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2017-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy155 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-07-30 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2009-07-30 do dziś
321 10 Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH2009-07-30 do dziś
472 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2009-07-30 do dziś
586 23 Z PRAKTYKA LEKARSKA DENTYSTYCZNA2009-07-30 do dziś
686 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2009-07-30 do dziś
786 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2017-07-04 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2017-07-04 do dziś
220 4 PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH, WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2017-07-04 do dziś
396 02 Z FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE2017-07-04 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 20.06.2017 okres OD 16.02.2009 DO 31.12.20092017-07-04 do dziś
2data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-07-04 do dziś
3data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-07-04 do dziś
4data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-07-04 do dziś
5data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-04 do dziś
6data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-04 do dziś
7data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-04 do dziś
8data złożenia 20.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 16.02.2009 DO 31.12.20092017-07-04 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-07-04 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-07-04 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-07-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-04 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-04 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 16.02.2009 DO 31.12.20092017-07-04 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-07-04 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-07-04 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-07-04 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-07-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-04 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-07-04 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-04 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów