BONLAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-29 godz. 19:44:54
Numer KRS: 0000333945
Numer REGON: 141942170
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-24
Ostatni wpis Nr wpisu1Data dokonania wpisu2009-07-24
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/17967/9/173]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONLAO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-24 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-24 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-07-24 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WAŁBRZYSKA nr domu 11 nr lokalu 85 kod pocztowy 02-739 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-07-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 5 CZERWCA 2009 ROKU, REP. A NR 8311/2009, NOTARIUSZ ANNA ŚLADKOWSKA-SZŁAPA, KANCELARIA NOTARIALNA W LUBLINIE, UL. KRÓTKA NR 3/5.2009-07-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-24 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-24 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2009-07-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ JAN2009-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-24 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały47 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4700 ZŁOTYCH2009-07-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-24 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport1650,00 ZŁ2009-07-24 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-24 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-07-24 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAZUREK2009-07-24 do dziś
2. ImionaMATEUSZ JAN2009-07-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-24 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-07-24 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy118 13 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU2009-07-24 do dziś
258 11 Z WYDAWANIE KSIĄŻEK2009-07-24 do dziś
358 12 Z WYDAWANIE WYKAZÓW ORAZ LIST (NP. ADRESOWYCH, TELEFONICZNYCH)2009-07-24 do dziś
458 13 Z WYDAWANIE GAZET2009-07-24 do dziś
558 14 Z WYDAWANIE CZASOPISM I POZOSTAŁYCH PERIODYKÓW2009-07-24 do dziś
658 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-07-24 do dziś
758 21 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE GIER KOMPUTEROWYCH2009-07-24 do dziś
858 29 Z DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA W ZAKRESIE POZOSTAŁEGO OPROGRAMOWANIA2009-07-24 do dziś
959 13 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DYSTRYBUCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH2009-07-24 do dziś
1059 14 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PROJEKCJĄ FILMÓW2009-07-24 do dziś
1159 20 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-07-24 do dziś
1218 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-07-24 do dziś
1361 90 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI2009-07-24 do dziś
1462 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-07-24 do dziś
1562 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-07-24 do dziś
1662 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-07-24 do dziś
1763 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-07-24 do dziś
1863 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-07-24 do dziś
1963 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-24 do dziś
2064 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-07-24 do dziś
2164 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-07-24 do dziś
2266 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-07-24 do dziś
2326 80 Z PRODUKCJA MAGNETYCZNYCH I OPTYCZNYCH NIEZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-07-24 do dziś
2471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-07-24 do dziś
2572 19 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH2009-07-24 do dziś
2673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2009-07-24 do dziś
2773 12 A POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI2009-07-24 do dziś
2873 12 B POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH2009-07-24 do dziś
2973 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-07-24 do dziś
3073 12 D POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH2009-07-24 do dziś
3173 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-07-24 do dziś
3274 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-24 do dziś
3378 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-07-24 do dziś
3432 40 Z PRODUKCJA GIER I ZABAWEK2009-07-24 do dziś
3579 90 C POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-24 do dziś
3682 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH (CALL CENTER)2009-07-24 do dziś
3782 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-07-24 do dziś
3882 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-24 do dziś
3985 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-07-24 do dziś
4085 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2009-07-24 do dziś
4192 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z GRAMI LOSOWYMI I ZAKŁADAMI WZAJEMNYMI2009-07-24 do dziś
4293 29 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-07-24 do dziś
4394 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2009-07-24 do dziś
4446 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-07-24 do dziś
4546 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-07-24 do dziś
4647 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-07-24 do dziś
4753 10 Z DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA OBJĘTA OBOWIĄZKIEM ŚWIADCZENIA USŁUG POWSZECHNYCH (OPERATORA PUBLICZNEGO)2009-07-24 do dziś
4853 20 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-07-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów