ASTER PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-01-26 godz. 14:12:03
Numer KRS: 0000333767
Numer REGON: 241261426
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-22
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-12-30
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/60816/20/579]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaASTER PHARMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-03-28 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WIERTNICZA nr domu 165 kod pocztowy 02-952 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2014-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki103.07.2009 R., ASESOR NOTARIALNY JOANNA JASTRZĄB ZASTĘPCA NOTARIUSZA KRYSTYNY JASTRZĄB, KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. KILIŃSKIEGO NR 6, REPERTORIUM A NR 5998/20092009-07-22 do dziś
218.04.2012 R. REP. A NR 837/2012, NOTARIUSZ JOANNA SZOSTAK KANCELARIA NOTARIALNA W CZĘSTOCHOWIE UL. DĄBROWSKIEGO 10 -ZMIAN PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2012-07-26 do dziś
321.12. 2012 R. REP. A NR 16034/2012, NOTARIUSZ PAWEŁ ORŁOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIENIONO: PAR. 3 UMOWY SPÓŁKI2013-03-28 do dziś
407.04.2014 R., REP. A NR 5236/2014, ASESOR NOTARIALNY MAŁGORZATA GAGO, ZASTĘPCA NOTARIUSZA MACIEJA BIWEJNISA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CHŁODNA 15 ZMIENIONO § 6 UMOWY SPÓŁKI 26.06.2014 R., REP. A NR 9501/2014, NOTARIUSZ MACIEJ BIWEJNIS, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. CHŁODNA 15 PRZYJĘTO NOWY TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2014-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŻELAZKO2017-08-09 do dziś
2. ImionaBARTOSZ2017-08-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2017-08-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 29.700 ZŁOTYCH2017-08-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-08-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2009-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-07-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaVODOTEVSKA2020-11-19 do dziś
2. ImionaOLHA2020-11-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-11-19 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-11-19 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-07-22 do dziś
264 99 Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-08-27 do dziś
366 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2014-08-27 do dziś
468 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2014-08-27 do dziś
568 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2014-08-27 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2014-08-27 do dziś
777 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2014-08-27 do dziś
882 11 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA2014-08-27 do dziś
982 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2014-08-27 do dziś
1073 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-08-28 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.07.2011 okres 20102011-09-29 do dziś
2data złożenia 06.06.2012 okres 20112012-07-26 do dziś
3data złożenia 14.05.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
4data złożenia 02.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5data złożenia 16.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
6data złożenia 13.07.2106 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
7data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
8data złożenia 16.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-20 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120102011-09-29 do dziś
220112012-07-26 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120102011-09-29 do dziś
220112012-07-26 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-05-16 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2020-12-082020-12-30 do dziś