„EMPLOJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-08-09 godz. 14:28:25
Numer KRS: 0000333637
Numer REGON: 301209359
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-09-16
Ostatni wpis Nr wpisu4Data dokonania wpisu2016-04-13
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/17534/16/595]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-09-16 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 301209359 NIP 78118427072009-10-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EMPLOJ” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-09-16 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-09-16 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2013-02-04 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ŚWIĘTOKRZYSKA nr domu 30 nr lokalu 63 kod pocztowy 00-116 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2013-02-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY UMOWA SPÓŁKI Z DNIA 18 CZERWCA 2009 R., SPORZĄDZONY PRZEZ IZABELĘ PODSIADŁOWSKĄ -SKĄPSKĄ-NOTARIUSZA W POZNANIU, W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. FREDRY 1/14, REP.A NR 5375/2009.2009-09-16 do dziś
2AKT NOTARIALNY Z DNIA 20.09.2012 R., REPERTORIUM A NR 9016/2012, SPORZĄDZONY PRZEZ ASESORA NOTARIALNEGO MAGDALENĘ GWIAZDĘ - ZASTĘPCĘ NOTARIUSZA IZABELI PODSIADŁOWSKIEJ-SKĄPSKIEJ W KANCELARII NOTARIALNEJ W POZNANIU PRZY UL. FREDRY 1/14, ZMIENIONO: § 2 I § 7 UST. 4, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.2013-02-04 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-09-16 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-09-16 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHR KONSULTANCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-04-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3017585402016-04-13 do dziś
4. Numer KRS0000388151 2016-04-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały108 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.000,00 ZŁ2016-04-13 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-04-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego54000,00 ZŁ2009-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-09-16 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNO LUB WIELOOSOBOWY; W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONYCH DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE BĄDŹ CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM2009-09-16 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaZABANOWA KUNOWSKA2016-04-13 do dziś
2. ImionaSWIETLANA2016-04-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-04-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy162 0 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-09-16 do dziś
263 1 PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ; DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-09-16 do dziś
378 2 DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-09-16 do dziś
478 3 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-09-16 do dziś
581 1 DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH2009-09-16 do dziś
681 2 SPRZĄTANIE OBIEKTÓW2009-09-16 do dziś
781 3 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-09-16 do dziś
882 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-09-16 do dziś
993 2 DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-09-16 do dziś
1073 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2016-04-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów