EXCELLENCE DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000333577
Numer REGON: 141938866
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-10-12
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/45500/20/890]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-20 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141938866 NIP 52524583042009-09-08 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCELLENCE DISTRIBUTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica RUMIANA nr domu 61 kod pocztowy 02-956 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 19.06.2009 R., NOTARIUSZ IGOR SOROKA, KANCELARIA NOTARIALNA PIOTR SOROKA, MONIKA KĘDZIERSKA, PIOTR SKOWORODKO, IGOR SOROKA NOTARIUSZE-SPÓŁKA CYWILNA, UL. NOWOGRODZKA 51,00-695 WARSZAWA, REPERTORIUM A NR 5202/20092009-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOËFFIER2009-07-20 do dziś
2. ImionaGERALD FABIEN2009-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały168 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 84.000 ZŁOTYCH2009-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMARCZAKOWSKA2009-07-20 do dziś
2. ImionaALICJA2009-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000 ZŁOTYCH2009-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-20 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaZAWADZKI2009-07-20 do dziś
2. ImionaEDWIN GRZEGORZ2009-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 18.000 ZŁOTYCH2009-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego120000,00 ZŁ2009-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCOËFFIER2009-07-20 do dziś
2. ImionaGÉRALD FABIEN2019-07-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2019-07-19 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-07-20 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-20 do dziś
346 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-07-20 do dziś
447 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-07-20 do dziś
570 10 Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH2009-07-20 do dziś
670 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-07-20 do dziś
774 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 08.07.2011 okres 20.07.2009 -31.12.20102011-07-28 do dziś
2data złożenia 10.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
3data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
4data złożenia 11.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
5data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
6data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7data złożenia 10.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
8data złożenia 14.11.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
9data złożenia 11.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
10data złożenia 18.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120.07.2009 -31.12.20102011-07-28 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-30 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120.07.2009 -31.12.20102011-07-28 do dziś
201.01.2011 -31.12.20112012-07-25 do dziś
301.01.2012 - 31.12.20122013-07-25 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-15 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-10 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-20 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-20 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-12 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów