BOIS&CHARME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-09-28 godz. 22:21:09
Numer KRS: 0000333560
Numer REGON: 141865216
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-20
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2011-09-23
Sygnatura akt[WA.XIII NS-REJ.KRS/30830/11/796]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-20 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBOIS&CHARME SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-20 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-20 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-07-20 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica ZAMOYSKIEGO nr domu 2 kod pocztowy 03-801 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-07-20 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki111 LUTEGO 2009 R. PRZED NOTARIUSZEM MARKIEM WATRAKIEWICZEM, PROWADZĄCYM KANCELARIĘ NOTARIALNĄ W WARSZAWIE PRZY UL. BOYA-ŻELEŃSKIEGO 6 LOK. 26, REP. A 1725/20092009-07-20 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-20 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-20 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKI2009-07-20 do dziś
2. ImionaJAKUB2009-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550 ZŁOTYCH2009-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-20 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWITAJ2009-07-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2009-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-20 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450 ZŁOTYCH2009-07-20 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-20 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-20 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.2009-07-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaROSIŃSKI2009-07-20 do dziś
2. ImionaJAKUB2009-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-20 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWITAJ2009-07-20 do dziś
2. ImionaAGNIESZKA2009-07-20 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-20 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-07-20 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 15 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ MEBLI, ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO I DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH2009-07-20 do dziś
246 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI, DYWANÓW I SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2009-07-20 do dziś
346 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-07-20 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-20 do dziś
547 59 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-20 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 18.08.2011 okres 20102011-09-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120102011-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120102011-09-23 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów