BONA FIDAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-10-04 godz. 14:10:47
Numer KRS: 0000333543
Numer REGON: 120950964
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-21
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2022-02-02
Sygnatura akt[RDF/367986/22/955]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-21 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBONA FIDAE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-21 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-21 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat KRAKÓW gmina KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2017-10-03 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica UL. WARMIJSKA nr domu 9 nr lokalu 15 kod pocztowy 30-069 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2017-10-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki116.04.2009 R., KANCELARIA NOTARIALNA JERZY KOBLAŃSKI UL. WESOŁA 48, 32-089 WIELKA WIEŚ, NOTARIUSZ JERZY KOBALIŃSKI, REPERTORIUM A NR 3154/2009.2009-07-21 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-21 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-21 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIECH2009-07-21 do dziś
2. ImionaEWA2009-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-21 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały48 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.800,00 ZŁ2017-10-03 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2017-10-03 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-21 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE2009-07-21 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŚWIECH2009-07-21 do dziś
2. ImionaEWA2009-07-21 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-21 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES2009-07-21 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-21 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 1 REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-07-21 do dziś
246 2 SPRZEDAŻ HURTOWA PŁODÓW ROLNYCH I ŻYWYCH ZWIERZĄT2009-07-21 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-07-21 do dziś
443 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-07-21 do dziś
555 1 HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-07-21 do dziś
656 1 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-07-21 do dziś
768 1 KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-07-21 do dziś
868 2 WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-07-21 do dziś
968 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2009-07-21 do dziś
1041 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2017-10-10 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.09.2017 okres OD 21.07.2009 DO 31.12.20092017-10-10 do dziś
2data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-10-10 do dziś
3data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-10 do dziś
4data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-10 do dziś
5data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-10 do dziś
6data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-10 do dziś
7data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-10 do dziś
8data złożenia 28.09.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
9data złożenia 24.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-24 do dziś
10data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11data złożenia 02.02.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 21.07.2009 DO 31.12.20092017-10-10 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-10-10 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-10 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-10 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-10 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 21.07.2009 DO 31.12.20092017-10-10 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102017-10-10 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112017-10-10 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122017-10-10 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132017-10-10 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-10-10 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152017-10-10 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-10 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-05 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-02-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów