EXCOLO ET CURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000333412
Numer REGON: 021024955
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-15
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-09-15
Sygnatura akt[RDF/239532/20/579]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXCOLO ET CURO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat KŁODZKI gmina NOWA RUDA miejscowość BARTNICA2015-08-11 do dziś
2. Adresmiejscowość BARTNICA nr domu 46 kod pocztowy 57-451 poczta BARTNICA kraj POLSKA 2015-08-11 do dziś
3. Adres poczty elektronicznejEVITA28@ONET.EU2015-08-11 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki102.07.2009 R. -NOTARIUSZ MAREK WYPART, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. BISKUPIEJ 1, REPERTORIUM A NR 91/2009.2009-07-15 do dziś
208.03.2011 R., NOTARIUSZ MAREK WYPART, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. BISKUPIEJ 1, REPERTORIUM A NR 1129/2011 ZMIENIONO § 1 UMOWY SPÓŁKI.2011-03-17 do dziś
308.07.2013R., REPERTORIUM A NR 3305/2013, NOTARIUSZ MAREK WYPART, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. BISKUPIEJ 1 - ZMIENIONO § 1 UMOWY SPÓŁKI.2013-09-09 do dziś
419.05.2015 R., NOTARIUSZ MAREK WYPART, KANCELARIA NOTARIALNA W LEGNICY PRZY UL. BISKUPIEJ 1, REPERTORIUM A NR 2317/2015 - ZMIENIONO § 1 UST. 2 I 3 UMOWY SPÓŁKI.2015-08-11 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANTURA2009-07-15 do dziś
2. ImionaJÓZEFA2009-07-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-15 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 (CZTERDZIEŚCI) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2009-07-15 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-15 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANTURA2011-03-17 do dziś
2. ImionaFABIOLA PALOMA2011-03-17 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-03-17 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.000 ZŁ (DWA TYSIĄCE ZŁOTYCH)2011-03-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2011-03-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego6000,00 ZŁ2009-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-07-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANTURA2015-08-11 do dziś
2. ImionaADAM JACEK2015-08-11 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2015-08-11 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-08-11 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy186 90 E POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-15 do dziś
286 21 Z PRAKTYKA LEKARSKA OGÓLNA2009-07-15 do dziś
386 22 Z PRAKTYKA LEKARSKA SPECJALISTYCZNA2009-07-15 do dziś
486 10 Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI2013-09-09 do dziś
586 90 A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA2013-09-09 do dziś
601 24 Z UPRAWA DRZEW I KRZEWÓW OWOCOWYCH ZIARNKOWYCH I PESTKOWYCH2013-09-09 do dziś
701 13 Z UPRAWA WARZYW, WŁĄCZAJĄC MELONY ORAZ UPRAWA ROŚLIN KORZENIOWYCH I ROŚLIN BULWIASTYCH2013-09-09 do dziś
855 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2013-09-09 do dziś
986 90 C PRAKTYKA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH2015-08-11 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2015-08-11 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.11.2010 okres 15.07.2009 -31.12.20092010-12-01 do dziś
2data złożenia 20.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
3data złożenia 14.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
4data złożenia 10.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
5data złożenia 14.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
6data złożenia 04.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
7data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
8data złożenia 17.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
9data złożenia 10.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10data złożenia 24.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
11data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.07.2009 -31.12.20092010-12-01 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.07.2009 -31.12.20092010-12-01 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-27 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-19 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-09-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-11 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-29 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-04 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-10 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-24 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów