EXODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-07-30 godz. 11:23:21
Numer KRS: 0000333094
Numer REGON: 220831239
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-13
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-04-27
Sygnatura akt[RDF/288636/21/280]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-13 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEXODUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-13 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-13 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat PILSKI gmina PIŁA miejscowość PIŁA2012-08-24 do dziś
2. Adresmiejscowość PIŁA ulica MICKIEWICZA nr domu 109 D nr lokalu 1 kod pocztowy 64-920 poczta PIŁA kraj POLSKA 2012-08-24 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki129.05.2009 R., JACEK WAROŃSKI, NOTARIUSZ W GDYNI, REPERTORIUM A NR 5346 NA ROK 2009.2009-07-13 do dziś
216.05.2012 R. REP. „A” NR 1697/2012 KANCELARIA NOTARIALNA W WAŁCZU, ZM. PAR. 3, PAR. 7 I PAR. 12 PKT 42012-08-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-13 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-13 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaNORDSTRÖM2011-04-27 do dziś
2. ImionaHALINA ELŻBIETA2009-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-13 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały9 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ2012-08-24 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-07-13 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-13 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE ZOBOWIĄZANIA W IMIENIU SPÓŁKI.2009-07-13 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaNORDSTRÖM2011-04-27 do dziś
2. ImionaHALINA ELŻBIETA2009-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-07-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoPASTEWSKI2011-04-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF PAWEŁ2011-04-27 do dziś
3. Numer PESEL***********2011-04-27 do dziś
4. Rodzaj prokuryPROKURA SAMOISTNA2011-04-27 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-07-13 do dziś
246 39 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-07-13 do dziś
347 11 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-07-13 do dziś
470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-07-13 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-07-13 do dziś
678 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-07-13 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2009-07-13 do dziś
894 11 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI KOMERCYJNYCH I PRACODAWCÓW2009-07-13 do dziś
947 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2012-08-24 do dziś
1052 29 B DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-08-24 do dziś
1152 29 C DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH2012-08-24 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.06.2010 okres 01.08.2009 DO 31.12.20092010-08-20 do dziś
2data złożenia 11.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
3data złożenia 12.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
4data złożenia 04.04.2015 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-17 do dziś
5data złożenia 04.04.2015 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-17 do dziś
6data złożenia 07.09.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
7data złożenia 26.06.2017 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-17 do dziś
8data złożenia 22.12.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-21 do dziś
9data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-11 do dziś
10data złożenia 11.03.2020 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-11 do dziś
11data złożenia 27.04.2021 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.08.2009 DO 31.12.20092010-08-20 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-17 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172020-03-11 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182020-03-11 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-04-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.08.2009 DO 31.12.20092010-08-20 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-19 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-08-22 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122015-04-17 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132015-04-17 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-11-30 do dziś
7OD 01.01.2014 DO 31.12.20142017-07-17 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-02-21 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów