„INSTYTUT TECHNIK OSŁONOWYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2023-05-26 godz. 07:57:10
Numer KRS: 0000332942
Numer REGON: 141539830
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu2Data dokonania wpisu2014-07-15
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/28338/14/69]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„INSTYTUT TECHNIK OSŁONOWYCH” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica PŁOCKA nr domu 48 nr lokalu 50 kod pocztowy 01-173 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.08.2008 R., KANCELARIA NOTARIALNA I.BOGUSŁAWSKA R.CHOROMAŃSKA W.GŁADKOWSKI R.GILER NOTARIUSZE SP.P. 00-073 WARSZAWA PL.PIŁSUDSKIEGO NR 2, REPERTORIUM A NR 18860/20082009-07-09 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-09 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKLOS2009-07-09 do dziś
2. ImionaROBERT IGNACY2009-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH2009-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGNUSZEWSKI2009-07-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW WŁADYSŁAW2009-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-09 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 45.000,00 ZŁOTYCH2009-07-09 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-09 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego100000,00 ZŁ2009-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARZĄD WIELOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SAMODZIELNIE2009-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAGNUSZEWSKI2009-07-09 do dziś
2. ImionaPRZEMYSŁAW WŁADYSŁAW2009-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-09 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄU2009-07-09 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy158 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-07-09 do dziś
282 9 DZIAŁALNOŚĆ KOMERCYJNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-07-09 do dziś
373 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-07-09 do dziś
471 20 B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-07-09 do dziś
582 20 Z DZIAŁALNOŚĆ CENTRÓW TELEFONICZNYCH2009-07-09 do dziś
682 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2009-07-09 do dziś
785 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-07-09 do dziś
891 01 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK I ARCHIWÓW2009-07-09 do dziś
918 20 Z REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-07-09 do dziś
1063 91 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH2009-07-09 do dziś
1164 19 Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE2009-07-09 do dziś
1262 01 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM2009-07-09 do dziś
1363 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-07-09 do dziś
1470 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-07-09 do dziś
1574 20 Z DZIAŁALNOŚĆ FOTOGRAFICZNA2009-07-09 do dziś
1674 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z TŁUMACZENIAMI2009-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Brak wpisów
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów