SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOS”

Stan na dzień 2023-03-24 godz. 12:34:53
Numer KRS: 0000332826
Numer REGON: 430026280
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2023-02-23
Sygnatura akt[RDF/469720/23/597]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółdzielnia2009-07-06 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 430026280 NIP 71619518332009-07-06 do dziś
3. NazwaSPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA „LOS”2009-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?nazwa rejestru REJESTR SPÓŁDZIELNI nr w rejestrze S-1068 nazwa sądu prowadzącego rejestr SĄD REJONOWY SĄD GOSPODARCZY W LUBLINIE2009-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat PUŁAWSKI gmina KURÓW miejscowość KURÓW2009-07-06 do dziś
2. Adresmiejscowość KURÓW ulica UL. WOJSKA POLSKIEGO nr domu 68 kod pocztowy 24-170 poczta KURÓW kraj POLSKA 2017-12-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o statucie
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu19.07.1991 R., 15.03.2009 R. -UCHWALONO NOWY STATUT.2009-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółdzielniaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuOŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI SKŁADA PREZES ZARZĄDU LUB PEŁNOMOCNIK2009-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. NazwiskoSAMAL2016-06-06 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ ADAM2016-06-06 do dziś
3. Numer PESEL***********2016-06-06 do dziś
4. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-06-06 do dziś
5. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
1. Nazwa organuRADA NADZORCZA2009-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaWOŹNICZKA2016-10-25 do dziś
2. ImionaJÓZEF2016-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKIJOWSKA2016-10-25 do dziś
2. ImionaJADWIGA2016-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-25 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHABROS2014-09-24 do dziś
2. ImionaGRAŻYNA2014-09-24 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-09-24 do dziś
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów
Rubryka 4 - Pełnomocnicy
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-07-06 do dziś
268 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2016-06-06 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy141 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2016-06-06 do dziś
268 32 Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE2016-06-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 31.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
2data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-06 do dziś
3data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-06 do dziś
4data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-06 do dziś
5data złożenia 04.05.2016 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-06 do dziś
6data złożenia 10.10.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
7data złożenia 13.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
8data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
9data złożenia 13.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
10data złożenia 12.07.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-12 do dziś
11data złożenia 08.05.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-08 do dziś
12data złożenia 23.02.2023 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-23 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-06 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-06 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-13 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-07-12 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-05-08 do dziś
12OD 01.01.2021 DO 31.12.20212023-02-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-24 do dziś
2OD 01.01.2010 DO 31.12.20102016-06-06 do dziś
3OD 01.01.2011 DO 31.12.20112016-06-06 do dziś
4OD 01.01.2012 DO 31.12.20122016-06-06 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142016-06-06 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-10-25 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-20 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-07-09 do dziś
Rubryka 3
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacja o połączeniu\podziale lub przekształceniu spółdzielni
Brak wpisów
Rubryka 3 - Zarząd komisaryczny
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów