„ARTMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-01-17 godz. 12:15:10
Numer KRS: 0000332811
Numer REGON: 180448382
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-06
Ostatni wpis Nr wpisu18Data dokonania wpisu2021-06-10
Sygnatura akt[RDF/297528/21/11]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-06 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„ARTMIR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-07-06 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-06 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo PODKARPACKIE powiat ROPCZYCKO-SĘDZISZOWSKI gmina ROPCZYCE miejscowość ROPCZYCE2009-07-06 do dziś
2. Adresmiejscowość ROPCZYCE ulica KRAKOWSKA nr domu 6 nr lokalu 20 kod pocztowy 39-100 poczta ROPCZYCE kraj POLSKA 2009-07-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki126.06.2009 R. REP. A NR 6093/2009, KANCELARIA NOTARIALNA W DĘBICY, NOTARIUSZJOLANTA KREMSKA-BIALIK2009-07-06 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-06 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-06 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYSHCHENKO2009-07-06 do dziś
2. ImionaSERGIY2009-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 1.000 ZŁ2010-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-06 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYSHCHENKO2009-07-06 do dziś
2. ImionaALLA2009-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-06 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ KWOTĘ 9.000 ZŁ2010-09-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-06 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2009-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-06 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-07-06 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGRYSHCHENKO2009-07-06 do dziś
2. ImionaSERGIY2009-07-06 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-06 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2010-09-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy145 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, WŁĄCZAJĄC MOTOCYKLE2009-07-06 do dziś
246 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-07-06 do dziś
347 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-07-06 do dziś
449 4 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI2009-07-06 do dziś
552 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-07-06 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 02.08.2010 okres 26.06.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
2data złożenia 21.09.2011 okres 2010 R.2011-10-13 do dziś
3data złożenia 03.04.2013 okres 01.01.2011 - 31.12.2011, 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
4data złożenia 07.04.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
5data złożenia 22.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
6data złożenia 25.05.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
7data złożenia 10.04.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
8data złożenia 05.04.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
9data złożenia 29.03.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-03-29 do dziś
10data złożenia 17.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
11data złożenia 10.06.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego126.06.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
22010 R.2011-10-13 do dziś
301.01.2011 - 31.12.2011, 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-03 do dziś
9OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-17 do dziś
10OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-06-10 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu126.06.2009 R. -31.12.2009 R.2010-09-01 do dziś
22010 R.2011-10-13 do dziś
301.01.2011 - 31.12.2011, 01.01.2012 - 31.12.20122013-04-30 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-04-25 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-25 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-08 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-25 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów