HIENTHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000332617
Numer REGON: 141927153
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-30
Ostatni wpis Nr wpisu10Data dokonania wpisu2017-08-02
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/29203/17/80]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-30 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141927153 NIP 12311870162010-10-07 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIENTHU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-30 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-30 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2009-06-30 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica NADRZECZNA nr domu 16A nr lokalu HALA4/C-27 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2010-10-07 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki128.05.2009 R. KN MARZENA GAWRYŚ, WARSZAWA, UL. SKOROSZEWSKA 2 LOK. 2 REP. A NR 2132/20092009-06-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-30 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-30 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAN VAN2009-06-30 do dziś
2. ImionaHIEN2009-06-30 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały90 (DZIEWIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 (CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH2009-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-30 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAN THI2009-06-30 do dziś
2. ImionaTHU2009-06-30 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10 (DZIESIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 (PIĘĆSET)ZŁOTYCH2009-06-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-30 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESSIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH, PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2009-06-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAN VAN2009-06-30 do dziś
2. ImionaHIEN2009-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-30 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaTRAN THI2009-06-30 do dziś
2. ImionaTHU2009-06-30 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-06-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-06-30 do dziś
247 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-30 do dziś
347 8 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA NA STRAGANACH I TARGOWISKACH2009-06-30 do dziś
447 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-30 do dziś
547 2 SPRZEDAŻ DETALICZNA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-30 do dziś
647 9 SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2009-06-30 do dziś
749 3 POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI2009-06-30 do dziś
849 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-06-30 do dziś
952 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-06-30 do dziś
1055 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2009-06-30 do dziś
1155 20 Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA2009-06-30 do dziś
1246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-06-30 do dziś
1356 10 RESTAURACJE I POZOSTAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-06-30 do dziś
1456 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2009-06-30 do dziś
1568 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-06-30 do dziś
1668 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-06-30 do dziś
1768 31 Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI2009-06-30 do dziś
1893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-06-30 do dziś
1946 46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH2009-06-30 do dziś
2046 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-06-30 do dziś
2146 7 POZOSTAŁA WYSPECJALIZOWANA SPRZEDAŻ HURTOWA2009-06-30 do dziś
2246 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2009-06-30 do dziś
2347 51 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-30 do dziś
2447 71 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-30 do dziś
2547 72 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 28.06.2010 okres 01.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
2data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
3data złożenia 27.06.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
4data złożenia 25.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
5data złożenia 01.09.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
6data złożenia 30.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
7data złożenia 24.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
8data złożenia 03.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2009 -31.12.20092010-07-21 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-08-09 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-13 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-08 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-09-26 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-04 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-28 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-02 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów