HEWITECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-19 godz. 17:27:51
Numer KRS: 0000332313
Numer REGON: 320667311
Numer NIP: 6692480449
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2021-10-08
Sygnatura akt[RDF/345270/21/269]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHEWITECH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo ZACHODNIOPOMORSKIE powiat M. KOSZALIN gmina M. KOSZALIN miejscowość KOSZALIN2009-06-25 do dziś
2. Adresmiejscowość KOSZALIN ulica POŁCZYŃSKA nr domu 67 A kod pocztowy 75-816 poczta KOSZALIN kraj POLSKA 2009-06-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.05.2009 R. REPERTORIUM A NR 1838/2009, NOTARIUSZ TOMASZ ROSIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W POŁCZYNIE ZDROJU2009-06-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRYSZCZAK2009-06-25 do dziś
2. ImionaCEZARY TOMASZ2009-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały45 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.500,00 ZŁ2009-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaHEWITECH HOLDING GMBH2009-06-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały55 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁ2009-06-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-25 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEDNOOSOBOWO2009-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaJĘDRYSZCZAK2009-06-25 do dziś
2. ImionaCEZARY TOMASZ2009-06-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-25 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-06-25 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy122 21 Z PRODUKCJA PŁYT, ARKUSZY, RUR I KSZTAŁTOWNIKÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-06-25 do dziś
278 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2009-06-25 do dziś
322 23 Z PRODUKCJA WYROBÓW DLA BUDOWNICTWA Z TWORZYW SZTUCZNYCH2009-06-25 do dziś
433 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-06-25 do dziś
533 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-06-25 do dziś
668 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2009-06-25 do dziś
777 32 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH2009-06-25 do dziś
877 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-25 do dziś
978 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2009-06-25 do dziś
1022 29 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH2020-10-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.07.2010 okres 25.06.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
2data złożenia 01.04.2011 okres 01.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-04-04 do dziś
3data złożenia 08.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
4data złożenia 05.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
5data złożenia 03.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
6data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
7data złożenia 07.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
8data złożenia 12.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
9data złożenia 13.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
10data złożenia 10.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11data złożenia 09.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
12data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.06.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-04-04 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-10 do dziś
11OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-09 do dziś
12OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.06.2009 R. -31.12.2009 R.2010-07-07 do dziś
201.01.2010 R.-31.12.2010 R.2011-04-04 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-06-15 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-09 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-04 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-23 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-07-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-26 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-13 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów