WILDWASH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-04-16 godz. 13:44:17
Numer KRS: 0000331966
Numer REGON: 141971361
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-01
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2020-06-30
Sygnatura akt[RDF/212933/20/792]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-07-01 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaWILDWASH POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2017-11-08 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-01 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-07-01 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica WILCZA nr domu 31 nr lokalu 1A kod pocztowy 00-544 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2009-07-01 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.06.2009 R. NOTARIUSZ MAGDALENA SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA PRZY ULICY ORDYNACKIEJ NR 14 LOKAL 4 W WARSZAWIE, REPERTORIUM A NR 44/20092009-07-01 do dziś
221.08.2017R., REP. A NR 6953/2017, NOTARIUSZ MAGDALENA SZYMAŃSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, ZMIANA § 2, § 62017-11-08 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-01 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-07-01 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNA2009-07-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2009-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały280 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 14.000 ZŁOTYCH2009-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-01 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWECZKO2009-07-01 do dziś
2. ImionaJACEK2009-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-01 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały420 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 21.000 ZŁOTYCH2009-07-01 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-07-01 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego35000,00 ZŁ2009-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport114000,00 ZŁ2009-07-01 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-07-01 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE2009-07-01 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKUNA2009-07-01 do dziś
2. ImionaPIOTR2009-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-01 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaSAWECZKO2009-07-01 do dziś
2. ImionaJACEK2009-07-01 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-01 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2009-07-01 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-07-01 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy163 12 Z DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH2009-07-01 do dziś
285 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-07-01 do dziś
346 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2017-11-08 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2017-11-08 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-08 do dziś
347 78 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-08 do dziś
447 19 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-11-08 do dziś
547 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2017-11-08 do dziś
647 99 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI2017-11-08 do dziś
770 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-11-08 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 07.06.2010 okres 30.06.2009 -31.12.20092010-06-18 do dziś
2data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
3data złożenia 28.08.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
4data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
5data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
6data złożenia 10.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-06-13 do dziś
7data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192009-07-01 do dziś
8data złożenia 30.06.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego130.06.2009 -31.12.20092010-06-18 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192009-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu130.06.2009 -31.12.20092010-06-18 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-07-26 do dziś
301.01.2011 - 31.12.20112012-09-10 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-07 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-27 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192009-07-01 do dziś
7OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-06-30 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów