DOLCE VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-05-14 godz. 12:06:08
Numer KRS: 0000331959
Numer REGON: 141925728
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-26
Ostatni wpis Nr wpisu17Data dokonania wpisu2019-11-13
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/79885/19/97]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-26 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141925728 NIP 52726065062009-11-27 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaDOLCE VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-26 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-26 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-26 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-03-14 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. CHŁODNA nr domu 51 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2017-03-14 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.06.2009 R., NOTARIUSZ PAWEŁ GMEREK, KANCELARIA NOTARIALNA WOJCIECH FORTUŃSKI, PAWEŁ GMEREK SPÓŁKA CYWILNA, UL. KOŚCIUSZKI 23, 05-500 PIASECZNO, REPERTORIUM A NR 6238/20092009-06-26 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-26 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-26 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJANCZAK2018-08-14 do dziś
2. ImionaROBERT WALDEMAR2018-08-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2018-08-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁ2018-08-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2018-08-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego5000,00 ZŁ2009-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-26 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuZARÓWNO W SYTUACJI ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JAK I ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO -DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JAK RÓWNIEŻ PROKURENT DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE2009-06-26 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy141 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-05 do dziś
255 10 Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA2015-02-05 do dziś
356 10 A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE2015-02-05 do dziś
468 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-05 do dziś
568 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-05 do dziś
673 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH2015-02-05 do dziś
786 90 D DZIAŁALNOŚĆ PARAMEDYCZNA2015-02-05 do dziś
893 13 Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ2015-02-05 do dziś
970 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2017-03-14 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
2data złożenia 10.07.2013 okres ZA 2012 R.2013-09-11 do dziś
3data złożenia 15.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
4data złożenia 15.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
5data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-14 do dziś
6data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
2ZA 2012 R.2013-09-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011 - 31.12.20112012-10-10 do dziś
2ZA 2012 R.2013-09-11 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-28 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-10-06 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-12-14 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-19 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów