HESCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNMOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000331892
Numer REGON: 021003516
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-19
Ostatni wpis Nr wpisu14Data dokonania wpisu2018-10-12
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/15569/18/427]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-19 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 021003516 NIP 89429838342011-02-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHESCOMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNMOŚCIĄ2009-06-19 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-19 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat WROCŁAW gmina WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2017-02-06 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica UL. STANISŁAWA LESZCZYŃSKIEGO nr domu 4 nr lokalu 29 kod pocztowy 50-078 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2017-02-06 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki112.05.2009 R. NOTARIUSZ MAŁGORZATA TUSZNICKA-KINSTLER, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. ODONA BUJWIDA 22/2, REPERTORIUM A NR 2010/20092009-06-19 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-19 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-19 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2009-06-19 do dziś
2. ImionaIRENEUSZ SEBASTIAN2009-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały36 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.000 (TRZYDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH2009-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-19 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaSZULC2009-06-19 do dziś
2. ImionaLOTAR OLAF2009-06-19 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-19 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały4 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000 (CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH2009-06-19 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2009-06-19 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego40000,00 ZŁ2009-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-19 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-06-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
Brak wpisów
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 91 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET2009-06-19 do dziś
247 63 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I AUDIOWIZUALNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-19 do dziś
347 42 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-19 do dziś
473 12 C POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)2009-06-19 do dziś
595 21 Z NAPRAWA I KONSERWACJA ELEKTRONICZNEGO SPRZĘTU POWSZECHNEGO UŻYTKU2009-06-19 do dziś
662 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2009-06-19 do dziś
762 09 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH2009-06-19 do dziś
862 03 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI2009-06-19 do dziś
963 11 Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ2009-06-19 do dziś
1046 18 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW2009-06-19 do dziś
1146 19 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU2009-06-19 do dziś
1247 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-19 do dziś
1349 41 Z TOWAROWY TRANSPORT DROGOWY POJAZDAMI SPECJALIZOWANYMI2009-06-19 do dziś
1468 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2009-06-19 do dziś
1570 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2009-06-19 do dziś
1646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-06-19 do dziś
1746 52 Z SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO2009-06-19 do dziś
1846 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-06-19 do dziś
1977 33 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY2009-06-19 do dziś
2077 39 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-06-19 do dziś
2147 43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-19 do dziś
2247 54 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-06-19 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.03.2010 okres 19.06.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
2data złożenia 08.03.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-13 do dziś
3data złożenia 21.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-28 do dziś
4data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
5data złożenia 26.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
6data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
7data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
8data złożenia 23.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego119.06.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-13 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-28 do dziś
401.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu119.06.2009 R. -31.12.2009 R.2010-05-18 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-04-13 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-03-28 do dziś
401.01.2012R.- 31.12.2012R.2013-06-28 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-03 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-03 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-27 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-08-28 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów