SOLAR-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-28 godz. 14:42:38
Numer KRS: 0000331849
Numer REGON: 241236747
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-25
Ostatni wpis Nr wpisu31Data dokonania wpisu2021-10-08
Sygnatura akt[RDF/344792/21/65]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaSOLAR-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-12-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAŁOPOLSKIE powiat M. KRAKÓW gmina M. KRAKÓW miejscowość KRAKÓW2013-12-02 do dziś
2. Adresmiejscowość KRAKÓW ulica ROMANOWICZ nr domu 11 nr lokalu 4 kod pocztowy 30-702 poczta KRAKÓW kraj POLSKA 2013-12-02 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
11. Firma oddziałuSOLAR-EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ODDZIAŁ I W WIESZOWIE2013-12-02 do dziś
2. Siedzibakraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE powiat TARNOGÓRSKI gmina ZBROSŁAWICE miejscowość WIESZOWA2013-12-02 do dziś
3. Adresmiejscowość WIESZOWA ulica BYTOMSKA nr domu 73 nr lokalu - kod pocztowy 42-672 poczta WIESZOWA kraj POLSKA 2013-12-02 do dziś
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1DATA SPORZĄDZENIA AKTU NOTARIALNEGO: 09.05.2009., NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WIOLETTA NOWAK ADAM KRASOWSKI NOTARIUSZE SPÓŁKI CYWILNEJ UL. 3 MAJA 1, 26-200 KOŃSKIE, NUMER REPERTORIUM A 220/20092009-06-25 do dziś
207.03.2013 R. NOTARIUSZ ADAMA KRASOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KIELCACH, REP.A NR 1994/2013, - ZMIENIONO: §1 UST.2, §1 UST.3, §2, §5, §9, - SKREŚLONO: §15 UST.5, §18, - ZMIENIONO OZNACZENIE: „§15 UST.6” NA „§15 UST.5”, „§19” NA §18 „, ” §20 „NA” §19 „, ” §21 „NA” §20 „, ” 22 „NA” §21 „, 31.07.2013 R. NOTARIUSZ ADAM KRASOWSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ W KIELCACH, REP.A NR 6968/2013 ZMIENIONO UCHWAŁĘ NR 2 Z DNIA 07.03.2013 R. REP.A NR 1994/2013, - ZMIENIONO: §1 UST.2, §1 UST.3, §2, §5, §9, - SKREŚLONO: §15 UST.5, §18, - ZMIENIONO OZNACZENIE: ” §15 UST.6 „NA” §15 UST.5 „, ” §19 „NA” §18 „, ” §20 „NA” §19 „, ” §21 „NA” §20 „, ” §22 „NA” §21”2013-12-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-25 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEBULLA2013-12-02 do dziś
2. ImionaHENRYK JÓZEF2013-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały20 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 10.000,00 ZŁ2019-07-17 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2019-07-17 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego10000,00 ZŁ2009-06-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU2013-12-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaCEBULLA2013-12-02 do dziś
2. ImionaHENRYK JÓZEF2013-12-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-12-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2013-12-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 49 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT2013-12-02 do dziś
201 50 Z UPRAWY ROLNE POŁĄCZONE Z CHOWEM I HODOWLĄ ZWIERZĄT (DZIAŁALNOŚĆ MIESZANA)2013-12-02 do dziś
301 61 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ2013-12-02 do dziś
401 62 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA CHÓW I HODOWLĘ ZWIERZĄT GOSPODARSKICH2013-12-02 do dziś
501 63 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA NASTĘPUJĄCA PO ZBIORACH2013-12-02 do dziś
601 64 Z OBRÓBKA NASION DLA CELÓW ROZMNAŻANIA ROŚLIN2013-12-02 do dziś
702 10 Z GOSPODARKA LEŚNA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ LEŚNA, Z WYŁĄCZENIEM POZYSKIWANIA PRODUKTÓW LEŚNYCH2013-12-02 do dziś
802 20 Z POZYSKIWANIE DREWNA2013-12-02 do dziś
928 21 Z PRODUKCJA PIECÓW, PALENISK I PALNIKÓW PIECOWYCH2013-12-02 do dziś
1028 30 Z PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA2013-12-02 do dziś
1133 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2013-12-02 do dziś
1235 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-12-02 do dziś
1335 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-12-02 do dziś
1435 13 Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-12-02 do dziś
1535 14 Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ2013-12-02 do dziś
1635 22 Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM2013-12-02 do dziś
1735 23 Z HANDEL PALIWAMI GAZOWYMI W SYSTEMIE SIECIOWYM2013-12-02 do dziś
1835 30 Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2013-12-02 do dziś
1936 00 Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2013-12-02 do dziś
2037 00 Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2013-12-02 do dziś
2138 11 Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-12-02 do dziś
2238 12 Z ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-12-02 do dziś
2338 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2013-12-02 do dziś
2438 22 Z PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH2013-12-02 do dziś
2538 31 Z DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH2013-12-02 do dziś
2638 32 Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH2013-12-02 do dziś
2739 00 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2013-12-02 do dziś
2841 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2013-12-02 do dziś
2941 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2013-12-02 do dziś
3042 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2013-12-02 do dziś
3142 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2013-12-02 do dziś
3242 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2013-12-02 do dziś
3342 21 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH2013-12-02 do dziś
3442 22 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH2013-12-02 do dziś
3542 91 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ2013-12-02 do dziś
3642 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-02 do dziś
3743 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2013-12-02 do dziś
3843 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2013-12-02 do dziś
3943 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2013-12-02 do dziś
4043 21 Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH2013-12-02 do dziś
4143 22 Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH2013-12-02 do dziś
4243 29 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2013-12-02 do dziś
4343 31 Z TYNKOWANIE2013-12-02 do dziś
4443 32 Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ2013-12-02 do dziś
4543 33 Z POSADZKARSTWO; TAPETOWANIE I OBLICOWYWANIE ŚCIAN2013-12-02 do dziś
4643 34 Z MALOWANIE I SZKLENIE2013-12-02 do dziś
4743 39 Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2013-12-02 do dziś
4843 91 Z WYKONYWANIE KONSTRUKCJI I POKRYĆ DACHOWYCH2013-12-02 do dziś
4943 99 Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2013-12-02 do dziś
5046 43 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ELEKTRYCZNYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2013-12-02 do dziś
5146 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2013-12-02 do dziś
5246 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2013-12-02 do dziś
5352 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2013-12-02 do dziś
5452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2013-12-02 do dziś
5552 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2013-12-02 do dziś
5671 11 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY2013-12-02 do dziś
5771 12 Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE2013-12-02 do dziś
5872 11 Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE BIOTECHNOLOGII2013-12-02 do dziś
5902 30 Z POZYSKIWANIE DZIKO ROSNĄCYCH PRODUKTÓW LEŚNYCH, Z WYŁĄCZENIEM DREWNA2013-12-02 do dziś
6002 40 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM2013-12-02 do dziś
6103 11 Z RYBOŁÓWSTWO W WODACH MORSKICH2013-12-02 do dziś
6203 21 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH MORSKICH2013-12-02 do dziś
6303 22 Z CHÓW I HODOWLA RYB ORAZ POZOSTAŁYCH ORGANIZMÓW WODNYCH W WODACH ŚRÓDLĄDOWYCH2013-12-02 do dziś
6427 11 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC I TRANSFORMATORÓW2013-12-02 do dziś
6527 12 Z PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ2013-12-02 do dziś
6627 20 Z PRODUKCJA BATERII I AKUMULATORÓW2013-12-02 do dziś
6727 31 Z PRODUKCJA KABLI ŚWIATŁOWODOWYCH2013-12-02 do dziś
6827 32 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ELEKTRONICZNYCH I ELEKTRYCZNYCH PRZEWODÓW I KABLI2013-12-02 do dziś
6927 33 Z PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO2013-12-02 do dziś
7027 40 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO2013-12-02 do dziś
7127 51 Z PRODUKCJA ELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2013-12-02 do dziś
7227 52 Z PRODUKCJA NIEELEKTRYCZNEGO SPRZĘTU GOSPODARSTWA DOMOWEGO2013-12-02 do dziś
7327 90 Z PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO2013-12-02 do dziś
7401 41 Z CHÓW I HODOWLA BYDŁA MLECZNEGO2013-12-02 do dziś
7501 42 Z CHÓW I HODOWLA POZOSTAŁEGO BYDŁA I BAWOŁÓW2013-12-02 do dziś
7601 43 Z CHÓW I HODOWLA KONI I POZOSTAŁYCH ZWIERZĄT KONIOWATYCH2013-12-02 do dziś
7701 44 Z CHÓW I HODOWLA WIELBŁĄDÓW I ZWIERZĄT WIELBŁĄDOWATYCH2013-12-02 do dziś
7801 45 Z CHÓW I HODOWLA OWIEC I KÓZ2013-12-02 do dziś
7901 46 Z CHÓW I HODOWLA ŚWIŃ2013-12-02 do dziś
8001 47 Z CHÓW I HODOWLA DROBIU2013-12-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 03.08.2010 okres 01.07.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
2data złożenia 21.07.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
3data złożenia 13.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
4data złożenia 11.03.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-03-18 do dziś
5data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
6data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-06 do dziś
7data złożenia 13.04.2018 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-06 do dziś
8data złożenia 19.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10data złożenia 17.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11data złożenia 18.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-23 do dziś
13data złożenia 08.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14data złożenia 17.10.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15data złożenia 08.10.2021 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-03-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
12OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-07-23 do dziś
13OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-08 do dziś
14OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-10-17 do dziś
15OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-08 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2009-31.12.20092010-08-17 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-08-03 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-24 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-03-18 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-28 do dziś
6OD 01.01.2013 DO 31.12.20132018-07-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152018-07-06 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-21 do dziś
11OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-22 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów