GROWTH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000331832
Numer REGON: 141935550
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu6Data dokonania wpisu2015-02-12
Sygnatura akt[WA.XII NS-REJ.KRS/6982/15/721]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-22 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141935550 NIP 52524587412009-11-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaGROWTH POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2014-05-14 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2009-11-25 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. GÓRCZEWSKA nr domu 216 kod pocztowy 01-460 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2015-02-12 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki110 CZERWCA 2009 R. NOTARIUSZ CZESŁAWA KOŁCUN Z KANCELARII NOTARIALNEJ W WARSZAWIE PRZY UL. OGRODOWEJ 9, REPERTORIUM A NR 8644/20092009-06-22 do dziś
209.09.2009 R., REP. A NR 14272/2009, NOTARIUSZ GRAŻYNA CELIŃSKA W WARSZAWIE NUMERY ZMIENIONYCH PARAGRAFÓW § § 9, 11, 13, 252009-11-25 do dziś
3REP. A NR 4758/2011 22.09.2011 ANDRZEJ PRZYBYŁA NOTARIUSZ W WARSZAWIE, UL. EMILII PLATER 10 M. 7 ZMIENIONO: § 2, § 8, § 25 UST. 52011-11-08 do dziś
42 KWIETNIA 2014 R. - REP. A 1930/2014, NOTARIUSZ ANDRZEJ PRZYBYŁA KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE - ZASTĘPOWANY PRZEZ ELŻBIETĘ MIKITA - ASESORA NOTARIALNEGO, UL. EMILII PLATER 10 M. 7, 00-669 WARSZAWA. UCHYLONO DOTYCHCZASOWĄ TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI W CAŁOŚCI (TJ. UCHYLONO PARAGRAFY OD 1 DO 30) ORAZ UCHWALONO NOWY TEKST UMOWY SPÓŁKI, KTÓRY JEDNOCZEŚNIE STANOWI TEKST JEDNOLITY (NOWY PARAGRAF 1 DO 15).2014-05-14 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAZĘCKA2014-05-14 do dziś
2. ImionaKAROLINA EMILIA2014-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ2014-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-14 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2014-05-14 do dziś
2. ImionaJOANNA MAGDALENA2014-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ2014-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-14 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKRASNY KRASIŃSKI2014-05-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ DOMAN2014-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-14 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały102 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.000,00 ZŁ2014-05-14 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2014-05-14 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego155000,00 ZŁ2009-11-25 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport150000,00 ZŁ2009-11-25 do dziś
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI WYMAGANE JEST, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE. W SPRAWACH W KTÓRYCH WARTOŚĆ ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRZEKRACZA 20.000,00 ZŁ, WYMAGANA JEST UPRZEDNIA ZGODA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.2014-05-14 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁAZĘCKA2014-05-14 do dziś
2. ImionaKAROLINA EMILIA2014-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaJÓŹWIAK2014-05-14 do dziś
2. ImionaJOANNA MAGDALENA2014-05-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2014-05-14 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2014-05-14 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2014-05-14 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
11. NazwiskoKRASNY KRASIŃSKI2014-05-14 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ DOMAN2014-05-14 do dziś
3. Numer PESEL***********2014-05-14 do dziś
4. Rodzaj prokurySAMOISTNA I JEDNOOSOBOWA2014-05-14 do dziś

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy178 10 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW2015-02-12 do dziś
262 02 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI2015-02-12 do dziś
363 99 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2015-02-12 do dziś
470 2 DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2015-02-12 do dziś
573 20 Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2015-02-12 do dziś
678 20 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ2015-02-12 do dziś
778 30 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW2015-02-12 do dziś
882 30 Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW2015-02-12 do dziś
985 60 Z DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ2015-02-12 do dziś
1094 12 Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZACJI PROFESJONALNYCH2015-02-12 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 26.07.2012 okres 01.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.01.2011-31.12.20112012-07-31 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów