„APTEKA TARNOWSKA” MAKOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-21 godz. 15:06:29
Numer KRS: 0000331542
Numer REGON: 300211555
Numer NIP: 7772881814
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-07-09
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2024-05-09
Sygnatura akt[RDF/601410/24/814]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-07-09 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„APTEKA TARNOWSKA” MAKOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA2009-07-09 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-07-09 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃSKI gmina TARNOWO PODGÓRNE miejscowość TARNOWO PODGÓRNE2009-07-09 do dziś
2. Adresmiejscowość TARNOWO PODGÓRNE ulica POZNAŃSKA nr domu 82B kod pocztowy 62-080 poczta TARNOWO PODGÓRNE kraj POLSKA 2009-07-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki130.12.2005 R. -DATA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI „APTEKA TARNOWSKA” DANUTA MAKOWSKA WŁODZIMIERZ MAKOWSKI SPÓŁKA CYWILNA Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM, UL. POZNAŃSKA 82 B. 16.01.2006 R. DATA ZAWARCIA ANEKSU NR 1 DO WW. UMOWY SPÓŁKI CYWILNEJ: ZMIANA § 4 UMOWY SPÓŁKI. 28.05.2009 R. -DATA ZAWARCIA UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ „APTEKA TARNOWSKA” MAKOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA.2009-07-09 do dziś
2UMOWA Z DNIA 19 SIERPNIA 2009 R., ZMIANA § 5 UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ 30.09.2009 R. ZMIANA §§ 4, 5, 6, 7, 10, PODPISANO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2009-10-14 do dziś
301.01.2017 R., ZMIANA § 4, § 5, § 7.2 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI2017-02-23 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-07-09 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-07-09 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleUCHWAŁY WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI CYWILNEJ „APTEKA TARNOWSKA” DANUTA MAKOWSKA WŁODZIMIERZ MAKOWSKI Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE PODGÓRNYM, UL. POZNAŃSKA 82 B, 62-080 TARNOWO PODGÓRNE „- UCHWAŁA NR 1, NR 2, NR 3 I NR 4 Z DNIA 28 MAJA 2009 R., DPT. PRZEKSZTAŁCENIA WYŻEJ WSKAZANEJ SPÓŁKI CYWILNEJ W TRYBIE ART. 26 § 4 KSH W SPÓŁKĘ JAWNĄ POD NAZWĄ” APTEKA TARNOWSKA” MAKOWSKA I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA. WSPÓLNIK DANUTA MAKOWSKA WPISANA DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 004537, WSPÓLNIK WŁODZIMIERZ MAKOWSKI WPISANY DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POD NR 004538, PROWADZONEJ PRZEZ WÓJTA GMINY TARNOWO PODGÓRNE.2009-07-09 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWSKA2009-07-09 do dziś
2. ImionaDANUTA2009-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-09 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2010-01-26 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-07-09 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĘTKOWSKA2017-02-23 do dziś
2. ImionaMONIKA2009-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-14 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2017-02-23 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2017-02-23 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2017-02-23 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-10-14 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-07-09 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuWSPÓLNIK DANUTA MAKOWSKA MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ CZYNNOŚCI FAKTYCZNYCH. WSPÓLNIK MONIKA BĘTKOWSKA MA PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI TYLKO ŁĄCZNIE Z DRUGIM WSPÓLNIKIEM.2017-02-23 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBĘTKOWSKA2017-02-23 do dziś
2. ImionaMONIKA2009-10-14 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-10-14 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAKOWSKA2009-07-09 do dziś
2. ImionaDANUTA2009-07-09 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-07-09 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-09 do dziś
247 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-07-09 do dziś
347 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2017-02-23 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-10-25 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-20 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-09-20 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192022-11-03 do dziś
5OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-11-03 do dziś
6OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-11-03 do dziś
7OD 01.01.2023 DO 31.12.20232024-05-09 do dziś
8OD 01.01.2022 DO 31.12.20222024-05-09 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów