„BOSSTOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-07-04 godz. 15:33:53
Numer KRS: 0000331539
Numer REGON: 301133410
Numer NIP: 7822474839
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-22
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2022-04-15
Sygnatura akt[PO.VIII NS-REJ.KRS/10802/22/625]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSSTOP” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-22 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-22 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-22 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo WIELKOPOLSKIE powiat M. POZNAŃ gmina M. POZNAŃ miejscowość POZNAŃ2009-06-22 do dziś
2. Adresmiejscowość POZNAŃ ulica OBODRZYCKA nr domu 61 kod pocztowy 61-249 poczta POZNAŃ kraj POLSKA 2009-06-22 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115 MAJA 2009; NOTARIUSZ JACEK KACZOROWSKI; KANCELARIA NOTARIALNA W POZNANIU, REP. A NR 9656/2009 UL. MŁYŃSKA 13/8 POZNAŃ.2009-06-22 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-22 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-22 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2016-09-16 do dziś
2. ImionaJACEK2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ2016-09-16 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2016-09-16 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-22 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuJEŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA, DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.2009-06-22 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaMAJEWSKI2016-09-16 do dziś
2. ImionaJACEK2016-09-16 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-09-16 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-09-16 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy110 89 Z PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2016-09-16 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy113 99 Z PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2016-09-16 do dziś
217 12 Z PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2016-09-16 do dziś
322 19 Z PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2016-09-16 do dziś
427 51 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2016-09-16 do dziś
531 01 Z PRODUKCJA MEBLI2016-09-16 do dziś
632 99 Z POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2016-09-16 do dziś
753 20 Z DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2016-09-16 do dziś
855 90 Z ZAKWATEROWANIE2016-09-16 do dziś
977 11 Z WYNAJEM I DZIERŻAWA2016-09-16 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2010 okres 01.07.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
2data złożenia 07.06.2011 okres 2010 R.2011-06-24 do dziś
3data złożenia 28.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
4data złożenia 19.06.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
5data złożenia 27.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
6data złożenia 25.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
22010 R.2011-06-24 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-02 do dziś
22010 R.2011-06-24 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-24 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-07-19 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-19 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-07 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
15. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOWOŁANIE KURATORA NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 KPC POSTANOWIENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO W POZNANIU XII GNC 5533/202022-04-13 do dziś
6. Data powołania kuratora25.02.20222022-04-13 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2022-04-15 do dziś
2. ImionaSTEFAN2022-04-15 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaKOWALSKI2022-04-15 do dziś
2. ImionaSTEFAN2022-04-15 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2022-04-15 do dziś
5. Podstawa powołania kuratora i zakres jego działaniaPOWOŁANIE KURATORA NA PODSTAWIE ART. 69 PAR. 1 KPC POSTANOWIENIE REFERENDARZA SĄDOWEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ STARE MIASTO W POZNANIU XII GNC 5533/202022-04-15 do dziś
6. Data powołania kuratora25.02.20222022-04-15 do dziś

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów