EWENEX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-08-02 godz. 07:59:03
Numer KRS: 0000331373
Numer REGON: 080344361
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu20Data dokonania wpisu2020-12-29
Sygnatura akt[ZG.VIII NS-REJ.KRS/12578/20/111]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaEWENEX ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-10 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBUSKIE powiat SŁUBICKI gmina GÓRZYCA miejscowość GÓRZYCA2013-01-15 do dziś
2. Adresmiejscowość GÓRZYCA ulica WOLNOŚCI nr domu 57 kod pocztowy 69-113 poczta GÓRZYCA kraj POLSKA 2013-01-15 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.05.2009 R., NOTARIUSZ KATARZYNA KŁUDKA-GIEJBO, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 995/2009.2009-06-10 do dziś
228.12.2012 R., NOTARIUSZ ANNA SULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP. A NR 15500/2012, - ZMIANA § 2.2013-01-15 do dziś
305.08.2020R., NOTARIUSZ ANNA SULSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM REP.A.NUMER 6034/2020 - ZMIANA §5 UST.1; §6 UST.1; §7; §8; §9 UST.1; §11; §15 UST.2 I UST.3;2020-08-27 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRAT2016-10-25 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TOMASZ2016-10-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2016-10-25 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00; ZŁ2016-10-25 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELINA2020-08-27 do dziś
2. ImionaBOŻENA2020-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały5 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00 ZŁ2020-08-27 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2020-08-27 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego7500,00 ZŁ2020-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2020-08-27 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKONDRAT2020-08-27 do dziś
2. ImionaJAROSŁAW TOMASZ2020-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-27 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaCHMIELINA2020-08-27 do dziś
2. ImionaBOŻENA2020-08-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2020-08-27 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2020-08-27 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2020-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy135 11 Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2015-06-24 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy170 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA2020-08-27 do dziś
235 12 Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ2020-08-27 do dziś
335 21 Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH2020-08-27 do dziś
452 10 A MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH2020-08-27 do dziś
549 50 A TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH2020-08-27 do dziś
601 2 UPRAWA ROŚLIN WIELOLETNICH2020-08-27 do dziś
738 21 Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE2020-08-27 do dziś
833 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2020-08-27 do dziś
933 1 NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, MASZYN I URZĄDZEŃ2020-08-27 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 15.12.2011 okres 15.05.2009 R. -31.12.2009 R; 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-10 do dziś
2data złożenia 23.03.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
3data złożenia 06.11.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
4data złożenia 27.04.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
5data złożenia 08.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
6data złożenia 19.07.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
7data złożenia 23.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8data złożenia 15.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego115.05.2009 R. -31.12.2009 R; 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-10 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu115.05.2009 R. -31.12.2009 R; 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2012-01-10 do dziś
201.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-04-25 do dziś
3OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-11-17 do dziś
4OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-06-24 do dziś
5OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-06-13 do dziś
6OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-11-14 do dziś
7OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-23 do dziś
8OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów