„BOSMEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000331347
Numer REGON: 141885288
Numer NIP: 1231185810
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-15
Ostatni wpis Nr wpisu13Data dokonania wpisu2016-08-26
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/30777/16/801]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-15 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„BOSMEN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-15 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-15 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-15 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat PIASECZYŃSKI gmina LESZNOWOLA miejscowość WÓLKA KOSOWSKA2009-06-15 do dziś
2. Adresmiejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica UL. NADRZECZNA nr domu 8 nr lokalu 9 kod pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA 2015-12-04 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki115.05.2009 R. NOTARIUSZ RYSZARD DOMŻAŁ, KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, AL. KRAKOWSKA 29, REP-A-NR 4128/2009.2009-06-15 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-15 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-15 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAN2015-11-26 do dziś
2. ImionaCHENJUN2015-11-26 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH2015-11-26 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2015-11-26 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-15 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.2009-06-15 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaFAN2015-06-02 do dziś
2. ImionaCHENJUN2015-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2015-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-06-15 do dziś
246 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA2009-06-15 do dziś
346 44 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH2009-06-15 do dziś
446 45 Z SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW2009-06-15 do dziś
546 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2009-06-15 do dziś
646 51 Z SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA2009-06-15 do dziś
746 65 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH2009-06-15 do dziś
846 73 Z SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO2009-06-15 do dziś
946 74 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO2009-06-15 do dziś
1046 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2015-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 16.07.2010 okres 01.07.2009-31.12.20092010-08-24 do dziś
2data złożenia 08.06.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
3data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
4data złożenia 28.06.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
5data złożenia 30.06.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
6data złożenia 02.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
7data złożenia 06.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego101.07.2009-31.12.20092010-08-24 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu101.07.2009-31.12.20092010-08-24 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-06-14 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-17 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-12 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-30 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-09-08 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów