TOWER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-09-15 godz. 12:12:53
Numer KRS: 0000331339
Numer REGON: 141875166
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-10
Ostatni wpis Nr wpisu33Data dokonania wpisu2020-09-23
Sygnatura akt[RDF/242294/20/437]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-10 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaTOWER PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2016-10-12 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-10 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA2016-02-10 do dziś
2. Adresmiejscowość WARSZAWA ulica UL. WIOŚLARSKA nr domu 8 kod pocztowy 00-411 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 2018-10-27 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki108.05.2009 R., NOTARIUSZ JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 2/4/6 LOK. 35, REP. A NR 3976/2009.2009-06-10 do dziś
210.11.2009 R., REP. A NR 11716/2009, JOLANTA GARDOCKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE PRZY UL. ŁUCKIEJ 2/4/6 LOK. 35, ZM. § 12, § 19, § 20 UST. 3, § 24, § 25, DODANIE UST. 5 I 6 W § 20, UST. 3 W § 222009-12-18 do dziś
315.11.2012 R., REP. A NR 8380/2012 NOTARIUSZ DOROTA CIECHOMSKA, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE ZMIANA § 12, § 17, § 19, § 20 UST. 2, § 25 PKT 15, § 26 W § 20 SKREŚLONY UST. 5 ORAZ UST. 6 W § 25 SKREŚLONY PKT 10) W § 25 DODANY PKT 16) ORAZ PKT 17)2013-01-31 do dziś
416.08.2016R., JOLANTA GARDOCKA - NOTARIUSZ W WARSZAWIE, REP. A NR 7846/2016 - ZMIENIONO §2, § 12, §15, §17, §19 UST. 1, §26, DODANO §20 UST.5, 6, USUNIĘTO §25 PKT 16, 17, PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY.2016-10-12 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-10 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-10 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOWER INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON1401973042013-01-31 do dziś
4. Numer KRS0000237592 2013-01-31 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały30 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 15.000 ZŁOTYCH2013-01-31 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2013-01-31 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaTOWER INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA2016-10-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON3025608402016-10-12 do dziś
4. Numer KRS0000602813 2016-10-12 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000 ZŁOTYCH2016-10-12 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?NIE2016-10-12 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego50000,00 ZŁ2009-06-10 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-10 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES ZARZĄDU - ŁĄCZNIE. WYŁĄCZA SIĘ MOŻLIWOŚĆ REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU W TYM PREZESA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2013-04-19 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaKAZIMIERCZUK2013-01-31 do dziś
2. ImionaBARTOSZ MAREK2013-01-31 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2013-01-31 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2016-10-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2013-01-31 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBUDNER2009-06-10 do dziś
2. ImionaMAREK TADEUSZ2009-06-10 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-10 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymCZŁONEK ZARZĄDU2013-01-31 do dziś
PREZES ZARZĄDU2015-02-13 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-10 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy168 10 Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK2015-02-13 do dziś
241 10 Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2015-02-13 do dziś
341 20 Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH2015-02-13 do dziś
442 9 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2015-02-13 do dziś
543 1 ROZBIÓRKA I PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2015-02-13 do dziś
643 2 WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, WODNO-KANALIZACYJNYCH I POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH2015-02-13 do dziś
743 3 WYKONYWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH WYKOŃCZENIOWYCH2015-02-13 do dziś
843 9 POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE2015-02-13 do dziś
968 20 Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI2015-02-13 do dziś
1068 3 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI WYKONYWANA NA ZLECENIE2015-02-13 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 29.06.2010 okres 10.06.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
2data złożenia 19.05.2011 okres 01.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
3data złożenia 03.07.2012 okres 01.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
4data złożenia 08.07.2013 okres 01.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
5data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
6data złożenia 10.07.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
7data złożenia 15.07.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
8data złożenia 07.08.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
9data złożenia 14.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
10data złożenia 15.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11data złożenia 12.07.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12data złożenia 15.09.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego110.06.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-23 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu108.05.2009 -31.12.20092010-07-08 do dziś
201.01.2010 -31.12.20102011-05-25 do dziś
301.01.2011 -31.12.20112012-07-16 do dziś
401.01.2012 - 31.12.20122013-08-06 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-07-17 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-08-20 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-09-21 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-09-19 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-15 do dziś
10OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-16 do dziś
11OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-07-12 do dziś
12OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-09-15 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów