A.S.M. MOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2021-10-19 godz. 18:19:46
Numer KRS: 0000331029
Numer REGON: 020993416
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-05
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2017-03-17
Sygnatura akt[WR.VI NS-REJ.KRS/6070/17/695]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-05 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 020993416 NIP 89717527062009-09-24 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaA.S.M. MOTELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-05 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-05 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo DOLNOŚLĄSKIE powiat M. WROCŁAW gmina M. WROCŁAW miejscowość WROCŁAW2009-06-05 do dziś
2. Adresmiejscowość WROCŁAW ulica JĘCZMIENNA nr domu 10 nr lokalu 7 kod pocztowy 53-507 poczta WROCŁAW kraj POLSKA 2010-11-09 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki125.05.2009 R. WINICJUSZ MAREK WÓJCIKIEWICZ Z KANCELARII NOTARIALNEJ W ŚWIDNICY W RYNKU 23A, REP. A NR 6253/20092009-06-05 do dziś
203.08.2009 R. NOTARIUSZ WINICJUSZ M. WÓJCIKIEWICZ, 58-100 ŚWIDNICA, RYNEK 23A, ZA REP. A NR 9389/2009 -ZMIANA § 152009-09-24 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-05 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-05 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaA.S.M. INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-05 do dziś
3. Numer PESEL\REGON9322303712009-06-05 do dziś
4. Numer KRS0000048970 2009-06-05 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały40 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 20.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA TYSIĘCY ZŁOTYCH)2009-06-05 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2009-06-05 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego20000,00 ZŁ2009-06-05 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-05 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A. PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 100.000 ZŁ B. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZADU ŁĄCZNIE WE DWÓCH LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.2009-10-20 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaSKIRYCZ2011-05-12 do dziś
2. ImionaANDRZEJ2011-05-12 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2011-05-12 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2011-05-12 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2011-05-12 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy101 UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ2009-06-05 do dziś
211 PRODUKCJA NAPOJÓW2009-06-05 do dziś
313 PRODUKCJA WYROBÓW TEKSTYLNYCH2009-06-05 do dziś
414 PRODUKCJA ODZIEŻY2009-06-05 do dziś
515 PRODUKCJA SKÓR I WYROBÓW ZE SKÓR WYPRAWIONYCH2009-06-05 do dziś
616 PRODUKCJA WYROBÓW Z DREWNA ORAZ KORKA, Z WYŁĄCZENIEM MEBLI; PRODUKCJA WYROBÓW ZE SŁOMY I MATERIAŁÓW UŻYWANYCH DO WYPLATANIA2009-06-05 do dziś
717 PRODUKCJA PAPIERU I WYROBÓW Z PAPIERU2009-06-05 do dziś
818 POLIGRAFIA I REPRODUKCJA ZAPISANYCH NOŚNIKÓW INFORMACJI2009-06-05 do dziś
919 WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE KOKSU I PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ2009-06-05 do dziś
1020 PRODUKCJA CHEMIKALIÓW I WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-06-05 do dziś
1121 PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH ORAZ LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-06-05 do dziś
1202 LEŚNICTWO I POZYSKIWANIE DREWNA2009-06-05 do dziś
1322 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH2009-06-05 do dziś
1423 PRODUKCJA WYROBÓW Z POZOSTAŁYCH MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH2009-06-05 do dziś
1524 PRODUKCJA METALI2009-06-05 do dziś
1625 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ2009-06-05 do dziś
1726 PRODUKCJA KOMPUTERÓW, WYROBÓW ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH2009-06-05 do dziś
1827 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-06-05 do dziś
1928 PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA2009-06-05 do dziś
2029 PRODUKCJA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, PRZYCZEP I NACZEP, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-06-05 do dziś
2130 PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-06-05 do dziś
2231 PRODUKCJA MEBLI2009-06-05 do dziś
2303 RYBACTWO2009-06-05 do dziś
2432 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW2009-06-05 do dziś
2533 NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ2009-06-05 do dziś
2635 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH2009-06-05 do dziś
2736 POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY2009-06-05 do dziś
2837 ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW2009-06-05 do dziś
2938 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW2009-06-05 do dziś
3039 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI2009-06-05 do dziś
3141 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW2009-06-05 do dziś
3242 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-06-05 do dziś
3343 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE2009-06-05 do dziś
3405 WYDOBYWANIE WĘGLA KAMIENNEGO I WĘGLA BRUNATNEGO (LIGNITU)2009-06-05 do dziś
3545 HANDEL HURTOWY I DETALICZNY POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI; NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH2009-06-05 do dziś
3646 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-06-05 do dziś
3747 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI2009-06-05 do dziś
3849 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY2009-06-05 do dziś
3950 TRANSPORT WODNY2009-06-05 do dziś
4052 MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT2009-06-05 do dziś
4153 DZIAŁALNOŚĆ POCZTOWA I KURIERSKA2009-06-05 do dziś
4255 ZAKWATEROWANIE2009-06-05 do dziś
4356 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM2009-06-05 do dziś
4458 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA2009-06-05 do dziś
4506 GÓRNICTWO ROPY NAFTOWEJ I GAZU ZIEMNEGO2009-06-05 do dziś
4659 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH2009-06-05 do dziś
4761 TELEKOMUNIKACJA2009-06-05 do dziś
4862 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA2009-06-05 do dziś
4963 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI2009-06-05 do dziś
5064 9 POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-06-05 do dziś
5166 2 DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE2009-06-05 do dziś
5268 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI2009-06-05 do dziś
5387 POMOC SPOŁECZNA Z ZAKWATEROWANIEM2009-06-05 do dziś
5488 POMOC SPOŁECZNA BEZ ZAKWATEROWANIA2009-06-05 do dziś
5590 DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ2009-06-05 do dziś
5607 GÓRNICTWO RUD METALI2009-06-05 do dziś
5791 DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ2009-06-05 do dziś
5893 DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA2009-06-05 do dziś
5995 NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO2009-06-05 do dziś
6096 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA2009-06-05 do dziś
6112 PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH2009-06-05 do dziś
6269 2 DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE2009-06-05 do dziś
6370 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM2009-06-05 do dziś
6471 DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE2009-06-05 do dziś
6572 BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE2009-06-05 do dziś
6673 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ2009-06-05 do dziś
6708 POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-06-05 do dziś
6874 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA2009-06-05 do dziś
6975 DZIAŁALNOŚĆ WETERYNARYJNA2009-06-05 do dziś
7077 WYNAJEM I DZIERŻAWA2009-06-05 do dziś
7178 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM2009-06-05 do dziś
7279 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE2009-06-05 do dziś
7380 DZIAŁALNOŚĆ DETEKTYWISTYCZNA I OCHRONIARSKA2009-06-05 do dziś
7481 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI2009-06-05 do dziś
7582 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-06-05 do dziś
7685 EDUKACJA2009-06-05 do dziś
7786 OPIEKA ZDROWOTNA2009-06-05 do dziś
7809 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE2009-06-05 do dziś
7966 19 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH2009-06-05 do dziś
8010 PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH2009-06-05 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 05.08.2010 okres 25.05.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
2data złożenia 12.07.2011 okres 01.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego125.05.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu125.05.2009 R. -31.12.2009 R.2010-08-30 do dziś
201.01.2010 R. -31.12.2010 R.2011-07-26 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów