BPM-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-06-24 godz. 18:43:39
Numer KRS: 0000330818
Numer REGON: 220801623
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-06-02
Ostatni wpis Nr wpisu23Data dokonania wpisu2022-06-11
Sygnatura akt[RDF/388308/22/906]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-06-02 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaBPM-STAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-06-02 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-06-02 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo POMORSKIE powiat CHOJNICKI gmina BRUSY miejscowość BRUSY2009-06-02 do dziś
2. Adresmiejscowość BRUSY ulica UL. GDAŃSKA nr domu 15A kod pocztowy 89-632 poczta BRUSY kraj POLSKA 2021-03-03 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki1AKT NOTARIALNY Z DNIA 14 MAJA 2009 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAŁGORZATĘ ŻAKOWSKĄ W KANCELARII NOTARIALNEJ W CHOJNICACH REPERTORIUM A NUMER 2699/20092009-06-02 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-06-02 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-06-02 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRELSKI2009-06-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2009-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-02 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały300 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 30.000,00 ZŁ2012-01-02 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2012-01-02 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego30000,00 ZŁ2009-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-06-02 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWAJ WICEPREZESI ŁĄCZNIE2009-06-02 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaBRELSKI2009-06-02 do dziś
2. ImionaWOJCIECH MICHAŁ2009-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2009-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-02 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaMALEC2009-06-02 do dziś
2. ImionaSŁAWOMIR WALDEMAR2009-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-02 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaPIETRZAK2009-06-02 do dziś
2. ImionaGRZEGORZ2009-06-02 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-06-02 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymWICEPREZES ZARZĄDU2009-06-02 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2009-06-02 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy149 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-06-02 do dziś
246 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2021-03-03 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy146 72 Z SPRZEDAŻ HURTOWA METALI I RUD METALI2021-03-03 do dziś
247 52 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA DROBNYCH WYROBÓW METALOWYCH, FARB I SZKŁA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2021-03-03 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 30.05.2012 okres 20092012-06-04 do dziś
2data złożenia 30.05.2012 okres 20102012-06-04 do dziś
3data złożenia 07.05.2013 okres 20122013-06-06 do dziś
4data złożenia 05.02.2013 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-20 do dziś
5data złożenia 13.02.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-07 do dziś
6data złożenia 21.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
7data złożenia 14.02.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
8data złożenia 29.01.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
9data złożenia 28.03.2020 okres OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
10data złożenia 14.03.2022 okres OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-03-14 do dziś
11data złożenia 11.06.2022 okres OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-11 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego120092012-06-04 do dziś
220102012-06-04 do dziś
320122013-06-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-11 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu120092012-06-04 do dziś
220102012-06-04 do dziś
320122013-06-06 do dziś
4OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-03-20 do dziś
5OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-04-07 do dziś
6OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
7OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-04-05 do dziś
8OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-04-05 do dziś
9OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-08 do dziś
10OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-03-28 do dziś
11OD 01.01.2020 DO 31.12.20202022-06-11 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
1
1. Data zawieszenia wykonywania działalności2011-12-012012-01-02 do dziś