APTEKI OLEKSYN I ŁEBKOWSKA SPÓŁKA JAWNA

Stan na dzień 2024-05-29 godz. 08:42:38
Numer KRS: 0000330686
Numer REGON: 141855554
Numer NIP: 1251531563
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-29
Ostatni wpis Nr wpisu12Data dokonania wpisu2022-09-08
Sygnatura akt[RDF/419096/22/177]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-05-29 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaAPTEKI OLEKSYN I ŁEBKOWSKA SPÓŁKA JAWNA2009-05-29 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-29 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat WOŁOMIŃSKI gmina ZĄBKI miejscowość ZĄBKI2009-05-29 do dziś
2. Adresmiejscowość ZĄBKI ulica POWSTAŃCÓW nr domu 29A kod pocztowy 05-091 poczta ZĄBKI kraj POLSKA 2009-05-29 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki128.04.2009 ORAZ ZMIANA UMOWY SPÓŁKI Z DNIA 19.05.2009 R. -ZMIENIONO PAR. 7, PAR. 18, PAR. 19, PAR. 282009-05-29 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-29 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁEBKOWSKA2009-05-29 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2009-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-05-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-05-29 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSYN2009-05-29 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JOANNA2009-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-05-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-05-29 do dziś
3
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSYN2009-05-29 do dziś
2. ImionaROMAN WITOLD2009-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-29 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?TAK2009-05-29 do dziś
6. Czy została zawarta małżeńska umowa majątkowa?NIE2009-05-29 do dziś
7. Czy powstała rozdzielność majątkowa między małżonkami?NIE2009-05-29 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-05-29 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-05-29 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE2009-05-29 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaŁEBKOWSKA2009-05-29 do dziś
2. ImionaJOANNA MARIA2009-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-29 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSYN2009-05-29 do dziś
2. ImionaELŻBIETA JOANNA2009-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-29 do dziś
31. Nazwisko\Nazwa lub firmaOLEKSYN2009-05-29 do dziś
2. ImionaROMAN WITOLD2009-05-29 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy147 73 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-29 do dziś
247 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-29 do dziś
347 75 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH2009-05-29 do dziś
421 20 Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH2009-05-29 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2013 DO 31.12.20132019-09-17 do dziś
2OD 01.01.2014 DO 31.12.20142019-09-17 do dziś
3OD 01.01.2016 DO 31.12.20162019-09-17 do dziś
4OD 01.01.2017 DO 31.12.20172019-09-17 do dziś
5OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-10-18 do dziś
6OD 01.01.2019 DO 31.12.20192020-08-17 do dziś
7OD 01.01.2020 DO 31.12.20202021-10-15 do dziś
8OD 01.01.2021 DO 31.12.20212022-09-08 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów