HIGIENICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Stan na dzień 2022-05-20 godz. 16:26:53
Numer KRS: 0000330460
Numer REGON: 141861313
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-27
Ostatni wpis Nr wpisu15Data dokonania wpisu2020-12-30
Sygnatura akt[WA.XIV NS-REJ.KRS/48090/20/487]
Oznaczenie sąduSĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka z ograniczoną odpowiedzialnością2009-05-27 do dziś
2. Numer REGON\NIPREGON 141837740 NIP 53618621512010-11-22 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działaHIGIENICUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ2009-05-27 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-27 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-27 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE powiat LEGIONOWSKI gmina JABŁONNA miejscowość JABŁONNA2020-12-30 do dziś
2. Adresmiejscowość JABŁONNA ulica UL. ZEGRZYŃSKA nr domu 27 kod pocztowy 05-110 poczta JABŁONNA kraj POLSKA 2020-12-30 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki15 MAJA 2009 R. NOTARIUSZ JAROSŁAW PLUTA, KANCELARIA NOTARIALNA W PIASECZNIE, REP. A NR 2708/2009.2009-05-27 do dziś
2ZMIANA UMOWY SPÓŁKI - AKT NOTARIALNY REP. A NR 9108/2020 Z DNIA 20.11.2020R. ORAZ AKT NOTARIALNY REP. A NR 9460/2020 Z DNIA 03.12.2020R. NOTARIUSZ SYLWIA GRABOWSKA KANCELARIA NOTARIALNA SYLWIA GRABOWSKA NOT.PAULINA CZEPLICKA S.C. W LEGIONOWIE ZMIANA UMOWY SPÓŁKI: ZMIANA PAR.2, PAR.5, PAR.6 ORAZ PAR.18.2020-12-30 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-27 do dziś
3. Wspólnik może mieć:WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW2009-05-27 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA2009-05-27 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2009-05-27 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-27 do dziś
5. Posiadane przez wspólnika udziały10000,00 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500.000,00 ZŁ2020-12-30 do dziś
6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?TAK2020-12-30 do dziś
Rubryka 8 - Kapitał spółki
1. Wysokość kapitału zakładowego500000,00 ZŁ2010-11-22 do dziś
Podrubryka 1
Informacja o wniesieniu aportu
Brak wpisów
Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuZARZĄD2009-05-27 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE2020-12-30 do dziś
Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaGAJDA2012-07-13 do dziś
2. ImionaKRZYSZTOF2012-07-13 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2012-07-13 do dziś
5. Funkcja w organie reprezentującymPREZES ZARZĄDU2020-12-30 do dziś
6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?NIE2012-07-13 do dziś
Rubryka 2 - Organ nadzoru
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy146 75 SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH2009-05-27 do dziś
249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-05-27 do dziś
320 41 Z PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH2020-12-30 do dziś
2. Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy120 42 Z PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH2020-12-30 do dziś
246 49 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO2020-12-30 do dziś
346 90 Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA2020-12-30 do dziś
452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2020-12-30 do dziś
552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2020-12-30 do dziś
681 21 Z NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-12-30 do dziś
781 22 Z SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH2020-12-30 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego1data złożenia 14.10.2010 okres OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-11-22 do dziś
2data złożenia 21.07.2011 okres 2010 R.2011-08-12 do dziś
3data złożenia 29.06.2012 okres 01.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
4data złożenia 04.07.2013 okres 01.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
5data złożenia 04.07.2014 okres OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
6data złożenia 17.06.2015 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
7data złożenia 23.06.2016 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
8data złożenia 29.06.2017 okres OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
9data złożenia 02.07.2018 okres OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
10data złożenia 27.05.2019 okres OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
3. Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego1OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-11-22 do dziś
22010 R.2011-08-12 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
8OD 01.01.2016 DO 31.12.20162017-07-31 do dziś
9OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-07-02 do dziś
10OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-05-27 do dziś
4. Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu1OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.2010-11-22 do dziś
22010 R.2011-08-12 do dziś
301.01.2011 R. -31.12.2011 R.2012-07-13 do dziś
401.01.2012R. - 31.12.2012R.2013-07-31 do dziś
5OD 01.01.2013 DO 31.12.20132014-08-07 do dziś
6OD 01.01.2014 DO 31.12.20142015-07-06 do dziś
7OD 01.01.2015 DO 31.12.20152016-08-05 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalnosci statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów