„EXKOM PRZYBYSZ BAUMAN SPÓŁKA JAWNA”

Stan na dzień 2021-07-23 godz. 17:02:37
Numer KRS: 0000330293
Numer REGON: 430625158
Aktualna informacja wygenerowana na podstawie ogłoszeń zawartych w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym2009-05-25
Ostatni wpis Nr wpisu9Data dokonania wpisu2021-06-18
Sygnatura akt[RDF/300187/21/835]
Oznaczenie sąduSYSTEM

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1. Oznaczenie formy prawnejspółka jawna2009-05-25 do dziś
3. Firma, pod którą spółka działa„EXKOM PRZYBYSZ BAUMAN SPÓŁKA JAWNA”2009-05-25 do dziś
5. Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?NIE2009-05-25 do dziś
6. Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?NIE2009-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1. Siedzibakraj POLSKA województwo LUBELSKIE powiat RYCKI gmina RYKI miejscowość RYKI2009-05-25 do dziś
2. Adresmiejscowość RYKI ulica LUBELSKA nr domu 25 kod pocztowy 08-500 poczta RYKI kraj POLSKA 2009-05-25 do dziś
Rubryka 3 - Oddziały
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacje o umowie
1. Informacje o zawarciu lub zmianie umowy spółki1UMOWA SPÓŁKI JAWNEJ Z DNIA 06 MAJA 2009 R.ANEKS Z DNIA 22 MAJA 2009 R. ZMIENIAJĄCY § 2 UMOWY SPÓŁKI.2009-05-25 do dziś
Rubryka 5
1. Czas, na jaki została utworzona spółkaCZAS NIEOZNACZONY2009-05-25 do dziś
Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
1. Określenie okoliczności powstaniaPRZEKSZTAŁCENIE2009-05-25 do dziś
2. Opis sposobu powstania spółki oraz informacja o uchwaleSPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA NA SKUTEK PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI CYWILNEJ EXKOM S.C. J.PRZYBYSZ W.BAUMAN. WSPÓLNICY PODJĘLI UCHWAŁĘ O PRZEKSZTAŁCENIU W DNIU 06 MAJA 2009 R. ORAZ ZAWARLI UMOWĘ SPÓŁKI JAWNEJ.2009-05-26 do dziś
Podrubryka 1
Podmiot, z którego powstała spółka
11. Nazwa lub firmaEXKOM S.C. J.PRZYBYSZ W. BAUMAN2009-05-25 do dziś
2. Nazwa rejestru, w którym podmiot był zarejestrowanyEWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ2009-05-25 do dziś
3. Numer w rejestrze2559; 25582009-05-25 do dziś
4. Nazwa sądu prowadzącego rejestrBURMISTRZ RYK2009-05-25 do dziś
5. Numer REGON4306251582009-05-25 do dziś
Rubryka 7 - Dane wspólników
1
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZ2009-05-25 do dziś
2. ImionaJADWIGA2009-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-05-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-05-25 do dziś
2
1. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAUMAN2009-05-25 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JANUSZ2009-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-25 do dziś
5. Czy wspólnik pozostaje w związku małżeńskim?NIE2009-05-25 do dziś
8. Czy wspólnik ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych?NIE2009-05-25 do dziś

Dział 2

Rubryka 1 - Uprawnieni do reprezentowania spółki
1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotuWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ2009-05-25 do dziś
2. Sposób reprezentacji podmiotuKAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ.2009-05-25 do dziś
Podrubryka 1
Dane wspólników reprezentujących spółkę
11. Nazwisko\Nazwa lub firmaPRZYBYSZ2009-05-25 do dziś
2. ImionaJADWIGA2009-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-25 do dziś
21. Nazwisko\Nazwa lub firmaBAUMAN2009-05-25 do dziś
2. ImionaWALDEMAR JANUSZ2009-05-25 do dziś
3. Numer PESEL\REGON***********2009-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów
Rubryka 3 - Prokurenci
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności
1. Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy108 12 Z WYDOBYWANIE ŻWIRU I PIASKU; WYDOBYWANIE GLINY I KAOLINU2009-05-25 do dziś
233 14 Z NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH2009-05-25 do dziś
333 17 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU TRANSPORTOWEGO2009-05-25 do dziś
433 19 Z NAPRAWA I KONSERWACJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA2009-05-25 do dziś
542 11 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD2009-05-25 do dziś
642 12 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ2009-05-25 do dziś
742 13 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI2009-05-25 do dziś
842 99 Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE2009-05-25 do dziś
943 11 Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH2009-05-25 do dziś
1043 12 Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ2009-05-25 do dziś
1143 13 Z WYKONYWANIE WYKOPÓW I WIERCEŃ GEOLOGICZNO-INŻYNIERSKICH2009-05-25 do dziś
1223 61 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z BETONU2009-05-25 do dziś
1345 11 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK2009-05-25 do dziś
1445 19 Z SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-25 do dziś
1545 20 Z KONSERWACJA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-25 do dziś
1645 31 Z SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-25 do dziś
1745 32 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI2009-05-25 do dziś
1846 61 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA2009-05-25 do dziś
1946 63 Z SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN WYKORZYSTYWANYCH W GÓRNICTWIE, BUDOWNICTWIE ORAZ INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ2009-05-25 do dziś
2046 69 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ2009-05-25 do dziś
2149 39 Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY2009-05-25 do dziś
2249 41 Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW2009-05-25 do dziś
2323 62 Z PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU2009-05-25 do dziś
2452 10 B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW2009-05-25 do dziś
2552 21 Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY2009-05-25 do dziś
2652 24 A PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH2009-05-25 do dziś
2752 24 C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH2009-05-25 do dziś
2823 63 Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ2009-05-25 do dziś
2923 64 Z PRODUKCJA ZAPRAWY MURARSKIEJ2009-05-25 do dziś
3023 65 Z PRODUKCJA CEMENTU WZMOCNIONEGO WŁÓKNEM2009-05-25 do dziś
3123 69 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z BETONU, GIPSU I CEMENTU2009-05-25 do dziś
3233 11 Z NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH2009-05-25 do dziś
3333 12 Z NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN2009-05-25 do dziś
Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach
Rodzaj dokumentuNrData złożenia za okres od do
5. Wzmianka o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego1OD 01.01.2016 DO 31.12.20162018-11-08 do dziś
2OD 01.01.2017 DO 31.12.20172018-11-08 do dziś
3OD 01.01.2018 DO 31.12.20182019-11-14 do dziś
4OD 01.01.2019 DO 31.12.20192021-06-18 do dziś
Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej
Brak wpisów
Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów
Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
Brak wpisów
Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów
Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 3 - Informacje o połączeniu lub przekształceniu spółki
Brak wpisów
Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów
Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów
Rubryka 6 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych lub o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów
Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów